Långa handläggningstider

Vi har för tillfället långa uppstarts- och handläggningstider på bygglovsavdelningen. Anledningen är en kombination av ökat inflöde av ärenden, den rådande pandemin samt färre handläggare på grund av bland annat vakanser.

Det var ovanligt många som ville göra lov- och anmälningspliktiga åtgärder under 2020. Drygt 15 % fler lov- och anmälansärenden registrerades jämfört med föregående år. Också efterfrågan på rådgivning per telefon och via e-post var större än tidigare. Detta i kombination med bland annat vakanser och behov av förändrade arbetssätt (med anledning av den rådande pandemin) har inneburit att uppstarts- och handläggningstider för många av de ärenden som kommit in till bygglovsavdelningen blivit onormalt långa. Dessa förutsättningar råder fortsatt när vi nu går in i det nya året. 

Vår förhoppning är att så snart det är möjligt korta uppstarts- och handläggningstiderna. Rekrytering och introduktion av nya bygglovshandläggare sker kontinuerligt. Vi arbetar intensivt med att starta upp och komma till beslut i alla inkomna ärenden om lov och förhandsbesked. Enligt lag ska vi fatta beslut i ett ärende inom tio veckor efter det vi mottagit kompletta handlingar. Tyvärr är detta för närvarande inte alltid möjligt för oss att hålla. Om ditt ärende tar längre än tio veckor att handlägga har du rätt till reducerad avgift. 

Det här kan du göra

För att hjälpa oss att snabba på handläggningstiden kan du göra följande

  • Ta gärna hjälpa av konsult/fackman t ex arkitekt, ingenjör eller liknande för att säkerställa att din ansökan är tydlig och fackmässigt utförd. Det underlättar när hanteringen av ditt ärende kommer igång.
  • Säkerställ att det du vill göra uppfyller de bestämmelser och krav som framgår av eventuell detaljplan, plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Detaljplaner finns att se och läsa i Kristianstadskartan (https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta/kartor/), och på Boverkets webbplats finns mycket nyttig information att läsa (https://www.boverket.se/sv/byggande)
  • Om du har frågor gällande om din ansökan har kommit in och registrerats så kan du vända dig till Medborgarcenter (tele 044-13 50 00). Vänta några dagar efter att den skickats in eftersom det kan vara viss fördröjning på registreringen av handlingar.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.