Långa handläggningstider

De senaste två åren har trenden varit att fler och fler vill göra lov- och anmälningspliktiga åtgärder, vilket har lett till långa uppstarts- och handläggningstider på bygglovsavdelningen.

Under 2020 och 2021 var det en kontinuerlig ökning av inkommande ansökningar om lov och anmälansärenden till bygglovavdelningen. Ovanligt högt ärendeinflöde i kombination med förändrade arbetssätt på grund av pandemin och vakanser i verksamheten har medfört att uppstartstiderna har blivit allt längre innan ärendena kan fördelas till en handläggare och beredningen komma i gång.

Ärendeinströmningen har fortsatt att öka även nu under början av 2022 samtidigt som vi har haft ovanligt hög sjukfrånvaro i verksamheten under januari och februari. Detta har haft ytterligare negativ påverkan på de redan långa uppstartstiderna. För att kunna intensifiera arbetet med att komma i kapp och i fas med uppstart av nya ärenden behöver vi tillsvidare begränsa tillgängligheten bygglovshandläggare (för rådgivning via telefon) till måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-12. Vi rekommenderar också er att istället skicka frågor till kommun@kristianstad.se.

Vår förhoppning och ambition är att så snart det är möjligt korta uppstarts- och handläggningstiderna. Vi arbetar intensivt med att starta upp och komma till beslut i alla inkomna ärenden om lov och förhandsbesked. Enligt lag ska vi fatta beslut i ett ärende inom tio veckor efter det att vi mottagit kompletta handlingar. Tyvärr är detta för närvarande inte alltid möjligt för oss att hålla. Om ditt ärende tar längre än de tio veckor som lagen anger så har du rätt till reducerad avgift.

Vad vi gör för att korta uppstarts- och handläggningstiderna

Vi arbetar kontinuerligt med rekrytering och introduktion av nya bygglovshandläggare för att möta det ökande behovet. Vi har också tagit in ytterligare resurser i form av handläggarkonsulter och omfördelat resurser från andra delar av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Fler kommuner med oss har dock samma utmaning och det är därför svårt att rekrytera erfarna handläggare.

Vår förhoppning och ambition är att så snart det är möjligt korta uppstarts- och handläggningstiderna. Vi arbetar intensivt med att starta upp och komma till beslut i alla inkomna ärenden om lov och förhandsbesked. Enligt lag ska vi fatta beslut i ett ärende inom tio veckor efter det vi mottagit kompletta handlingar. Tyvärr är detta för närvarande inte alltid möjligt för oss att hålla. Om ditt ärende tar längre än de tio veckor som lagen anger så har du rätt till reducerad avgift.

Under de omständigheter som råder kan vi inte ge några besked på när just ditt ärende kommer att kunna startas upp. Med anledning av det höga antalet ärenden så har byggnadsnämnden kommit fram till en prioritetsordning. Det innebär att ärenden som innefattar samhällsnyttiga funktioner eller nya bostäder ska prioriteras. Det innebär också att vi inte tar ärendena exakt i den ordning de kommer in till oss. När ditt ärende har kunnat fördelas till en handläggare får du som sökande information om detta via ett e-postmeddelande.

Det här kan du göra

För att hjälpa oss att snabba på handläggningstiden kan du göra följande

 • Ta gärna hjälpa av konsult/fackman t ex arkitekt, ingenjör eller liknande för att säkerställa att din ansökan är tydlig och fackmässigt utförd. Det underlättar när hanteringen av ditt ärende kommer igång.
 • Säkerställ att det du vill göra uppfyller de bestämmelser och krav som framgår av eventuell detaljplan, plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Detaljplaner finns att se och läsa i Kristianstadskartan (https://www.kristianstad.se/sv/kommun-och-politik/kommunfakta/kartor/), och på Boverkets webbplats finns mycket nyttig information att läsa (https://www.boverket.se/sv/byggande)
 • Om du har frågor gällande om din ansökan har kommit in och registrerats så kan du vända dig till Medborgarcenter (tele 044-13 50 00). Vänta några dagar efter att den skickats in eftersom det kan vara viss fördröjning på registreringen av handlingar.

Vanliga frågor

 • Hur lång handläggningstid kan jag räkna med för mitt ärende?

  Det är svårt att säga. Just nu har vi tyvärr en ovanligt lång tid innan ditt ärende fördelas till handläggare. Det beror på att det kommer in väldigt många ärenden till oss. Samtidigt har vi dessvärre inte så många handläggare på plats som vi önskar. Enligt lag ska vi ha handlagt ditt ärende och fattat ett beslut inom tio veckor efter det att vi har fått in en komplett ansökan. Lyckas vi inte hålla tio veckor ska avgiften för vårt arbete reduceras.

  Med anledning av det höga antalet ärenden så har byggnadsnämnden kommit fram till en prioritetsordning. Det innebär att ärenden som innefattar samhällsviktiga funktioner eller nya bostäder ska prioriteras. Det innebär också att vi inte tar ärendena exakt i den ordning de kommer in till oss. Så snart ditt ärende har tilldelats en handläggare och granskats kommer vi att kontakta dig.  

 • Vilka typer av ärenden har längst uppstartstid?

  Det är många som vill bygga till med exempelvis ett uterum eller bygga nya komplementbyggnader såsom garage och förråd. Det är därför främst dessa ärenden som har långa uppstartstider just nu. Den som önskar få bygga plank, göra fasadändringar, sätta upp skyltar, fälla träd eller söker förhandsbesked kan också behöva vänta längre än normalt för att få en handläggare till ärendet. 

 • Kan jag göra något för att mitt ärende ska hanteras snabbare?

  Det absolut bästa du kan göra är att säkerställa att ditt ärende är komplett när det skickas in till oss. Att det innehåller alla handlingar som efterfrågas och behövs för handläggningen. Ta gärna hjälpa av konsult/fackman t ex arkitekt, ingenjör eller liknande för att säkerställa att din ansökan är tydlig och fackmässigt utförd. Det underlättar när hanteringen av ditt ärende kommer igång.

  Kontrollera också att det du vill göra uppfyller de bestämmelser och krav som framgår av eventuell detaljplan för ditt område, plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler. Mer information om detta finns att läsa på Boverkets hemsida eller här på Kristianstads kommuns webbplats.

  Vi ber också om tålamod. Vi arbetar så snabbt vi kan. Vi hör alltid av oss när vi har hunnit titta på ditt ärende med info om ditt ärende är komplett eller om du behöver skicka in något mer.

 • När får mitt ärende en handläggare?

  Just nu får vi in väldigt många ärenden och vi arbetar på så snabbt vi kan. Så snart ditt ärende har tilldelats en handläggare och granskats kommer vi att kontakta dig. Med anledning av det höga antalet ärenden så har byggnadsnämnden kommit fram till en prioritetsordning. Det innebär att ärenden som innefattar samhällsviktiga funktioner eller nya bostäder ska prioriteras. Det innebär också att vi inte tar ärendena exakt i den ordning de kommer in till oss.   

 • Kan ni inte bara snabbt titta på ärendet och se om det är komplett?

  Vad som gör ett ärende komplett varierar utifrån vad som ska prövas och var det ska prövas. Därför behöver vi närmare kolla upp vilka förutsättningar som råder i just ditt fall innan vi kan säga om ansökan är komplett. Det bästa du kan göra är att ta hjälp av en arkitekt eller annan fackman innan du skickar in din ansökan. De är vanligtvis mycket välbekanta med vad som behövs för att minimera risken att du behöver skicka in kompletteringar.

  Vi ber också om tålamod. Vi arbetar så snabbt vi kan. Vi hör av oss direkt när vi har hunnit titta på ditt ärende med info om ditt ärende är komplett eller om du behöver skicka in något mer.

 • Tar ni alla ärenden i den ordning de kommer in eller prioriteras vissa?

  Med anledning av det höga antalet ärenden så har byggnadsnämnden kommit fram till om en prioritetsordning av ärendena. Det innebär att de ärenden som innefattar samhällsviktiga funktioner eller nya bostäder ska prioriteras. Det resulterar i att vi inte tar ärendena exakt i den ordning de kommer in till oss.   

 • Vad gör ni för att korta handläggningstiden?

  Vi rekryterar för fullt med förhoppningen att få fler handläggare på plats snarast möjligt. Våra handläggare arbetar också övertid och går in helger för att starta upp fler ärenden. Vi har även omfördelat vissa resurser inom förvaltningen för att få mer tid till handläggningen av olika ärenden. Vi har också anlitat konsulter för att snabbare kunna hantera vissa typer av ärenden som kommer in till oss. Vi tittar också på olika former av digitala lösningar med förhoppningen att dessa kan bidra till kortare handläggningstider. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.