Inlämnande av handlingar i digitalt format

Handlingar tillhörande bygglov och byggprocess kan med fördel lämnas in i digitalt format (PDF-filer). För att hanteringen av filerna ska kunna ske så smidigt som möjligt bör man följa nedan anvisningar med förslag på filnamn samt vilka handlingar som kan grupperas i samlingsdokument.

Observera att handlingar som lämnas digitalt inte behöver lämnas också på papper! Listan nedan är en generell lista över vanligt förekommande handlingstyper. Vilka handlingar som behöver lämnas in inför startbesked eller slutbesked i ett specifikt ärende framgår av tidigare beslut eller kallelser i ärendet. 

Handlingar som alltid behöver lämnas in som separata filer

 • Anmälan
 • Ansökan
 • Bullerutredning
 • Certifikat
 • Fullmakt
 • Tillgänglighetsutredning

Inför bygglovsbeslut

Ritningar som behöver lämnas in i separata filer:

 • Fasadritning
 • Huvudritning*
 • Markplaneringsritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan

*Begreppet huvudritning bör endast användas om planlösning och fasader är ”monterade” på samma ritning.

Inför startbesked

Handlingar som behöver lämnas in i separata filer:

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energiberäkning
 • Färdigställandeförsäkring
 • Geoteknisk undersökning
 • Kontrollansvarig
 • Kontrollplan
 • Rivningsplan

Handlingar som kan lämnas som samlingsdokument:

 • Teknisk Beskrivning
 • Konstruktionshandlingar
 • Installationshandlingar

Inför slutbesked

Handlingar som behöver lämnas in i separata filer:

 • Brandskyddsdokumentation
 • Brandsynskontroll
 • Dimensioneringskontroll
 • Hissintyg
 • Intyg
 • Kontrollplan (verifierad)
 • OVK-protokoll
 • Relationsritning (se ritningar)
 • Slutanmälan
 • Skorstensfejarprotokoll
 • KA-utlåtande

Handlingar som inte behöver lämnas in

 • Lägeskontrollsbevis
 • Egenkontroller

Däremot är det bra om du före slutanmälan kontrollerar ditt startbesked (eller beslut om bygglov, ifall startbeskedet lämnats i samma beslut) och ser efter om vi har krävt att en lägeskontroll ska ske. Lägeskontroll bör du i sådana fall beställa på telefon 044-135317. 

Vanliga frågor

 • I vilket format kan jag lämna digitala handlingar?

  Vi föredrar att du lämnar digitala handlingar i PDF-format, oavsett om det rör sig om ritningar eller textdokument. Vi accepterar inte DWG-format, eftersom det då kan uppstå fler oklarheter kring vilken information i filen som ansökan och beslut avser.

 • Vad är utstakning och när krävs det?

  Utstakning, eller utsättning som det också kallas, innebär att man stakar ut platsen där bygganden ska placeras. Det framgår av upplysningar i ditt beslut om bygglov ifall utstakning krävs. Tjänsten utstakning kan beställas av antingen kommunens avdelning för geografisk information eller av person med mätningsteknisk kompetens.

 • Vad är en lägeskontroll och när krävs det?

  Lägeskontroll innebär att någon av våra mättekniker åker ut och kontrollerar så att byggnaden har hamnat där det är beslutat, enligt situationsplanen. Det framgår av upplysningarna i ditt beslut om bygglov ifall lägeskontroll krävs.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.