Nya krav på utformning av förslag till kontrollplan

Från den 1 september 2022 krävs det att förslag till kontrollplan föregås av en genomförd riskbedömning inför tekniskt samråd.

Riskbedömning inför förslag till kontrollplan

Illustration i form av en tratt som visar processen för riskbedömning.Att välja kontrollpunkter till kontrollplan enligt PBL förutsätter att man i förväg försöker ta reda på vilka de kritiska momenten för projektet är. Detta görs av byggherrens projektorganisation (arkitekt, konstruktör med flera).

Det innebär att byggherren och dennas organisation måste se till omständigheterna i det enskilda fallet och utifrån dessa göra en riskbedömning. När riskmomenten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan.

Kontrollplanens utformning

Redovisningen av kontrollpunkter med tillhörande information är det väsentliga i kontrollplanen. Till den information som måste finnas om varje kontrollpunkt i kontrollplanen hör:

 • Vad ska kontrolleras? Vilket kritiskt moment ska kontrolleras? 
 • Hur ska kontrollen göras? På vilket sätt kommer kontrollen att utföras?
 • Mot vad ska kontrollen göras? Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot?
 • Kontrollant? Vem ska utföra kontrollen?
  E = Entreprenör som utför arbetsmomenten
  S = Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt
  B = Byggherre

Exempel på kontrollpunkter i förslag till kontrollplan

 

 

 

 

 

 

 

Observera att en kontrollansvarig ska biträda byggherren i arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs och att kontrollerna blir utförda. Det ingår inte i rollen som kontrollansvarig att utföra kontrollerna.

Handlingar som ska redovisas inför startbesked

Likt tidigare kommer en specifik kallelse att skickas ut med krav på vilka handlingar som ska redovisas inför tekniskt samråd där nedanstående handlingar tillkommer (ska redovisas på separata handlingar likt tidigare).  

 • Riskbedömning
 • Installationshandlingar (El, VA, Vent med mera)
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Teknisk beskrivning (se mall/exempel för småhusentreprenader under relaterad information)

Mer information om riskbedömningar och utformning av förslag till kontrollplan finns via länkar nedan. 

Vanliga frågor

 • Varför börjar ni ställa dessa krav?

  En korrekt och genomarbetad kontrollplan som är utförd utifrån riskbedömningen kommer förebygga potentiella fel, brister och skador under byggtiden.

 • Varför ska man göra en riskbedömning?

  Riskbedömningen är ett viktigt led i att säkerställa att alla väsentliga krav uppfylls. Det handlar inte om att kontrollplanen enligt PBL ska vara heltäckande, utan om att hitta en rimlig nivå på kontroll för att byggnadsnämnden ska kunna göra bedömningen att byggherren tar sitt byggherreansvar och att projektet kan antas komma att uppfylla byggreglerna.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.