Byggprocessen

Du måste först få beviljat lov och startsbesked. Startbesked får du samtidigt med bygglovet eller efter ett tekniskt samråd. Du får påbörja byggarbetet tidigast fyra veckor efter kungörelsen av beslutet. När byggåtgärden är slutförd måste du oftast få slutbesked innan du börjar använda byggnaden.

Kontrollansvarig

För enkla ärenden gällande småhus, krävs vanligtvis inte någon kontrollansvarig. I andra ärenden måste du redan i ansökan om bygglov (eller när du gör anmälan enligt plan- och bygglagen) uppge vem som ska vara kontrollansvarig för din byggåtgärd. Den som är kontrollansvarig ska vara certifierad. På Boverkets webbplats finns en sökfunktion över certifierade kontrollansvariga. 

Tekniskt samråd

När bygglov är beviljat kallar kommunen till tekniskt samråd och meddelar samtidigt vad som ska förberedas till detta, till exempel förslag på kontrollplan och tekniska handlingar. 

Vid det tekniska samrådet går man bland annat igenom arbetets planering och organisation, hantering av eventuellt farligt avfall, behov av arbetsplatsbesök och utstakning, myndigheternas krav på byggherren och kontrollansvarig samt eventuellt behov av färdigställandeskydd.

Tillsammans med byggherren beslutas också om en kontrollplan. I den har byggherren och kommunen kommit överens om vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska inlämnas till kommunen och vilka anmälningar som ska göras.

Startbesked

För vissa ärenden, där samhällskraven på kontroll av det tekniska utförandet är små, blir det inte aktuellt med samråd. Då utfärdas startbesked i samma beslut som bygglovet. Observera att om bygglovsbeslutet är fattat efter den 1 juli 2018 får du trots startbesked inte påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Du kan se när ditt bygglov kungjorts via länken Post- och Inrikes Tidningar. Länk till sökfunktion finns under rubriken länkar på denna sida.

Om man har haft tekniskt samråd, godkänner kommunen istället med ett separat startbesked att åtgärden får påbörjas. Om byggnation sker innan startbesked utfärdats tar kommunen ut en byggsanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Om man har haft tekniskt samråd och om det inte är obehövligt, ska kommunens byggnadsinspektör göra minst ett arbetsplatsbesök på bygget. Vid det tekniska samrådet bestämmer man vid vilka moment i arbetet som arbetsplatsbesök ska ske och sedan är det den kontrollansvariges uppgift att avropa till byggnadsinspektör minst två veckor före det aktuella momentet så att arbetsplatsbesöket kan planeras in.

Slutsamråd

Om man har haft tekniskt samråd ska slutsamråd normalt sett hållas på arbetsplatsen. Vid slutsamrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts och kontrollansvarigs utlåtande. Byggnadens läge ska normalt också kontrolleras genom lägeskontroll.

Slutbesked

När byggåtgärden är slutförd måste man ansöka om ett slutbesked. I enklare ärenden, där startbesked har getts i samma beslut som bygglov, kan man använda en särskild blankett för begäran om slutbesked. I enkla ärenden är det också vanligt att man får ta byggnaden i bruk innan man har fått slutbesked, men kontrollera noga att detta i så fall framgår av beslut om bygglov.

Om man istället har haft tekniskt samråd, fungerar slutsamrådet som en slags slutanmälan. När byggherren uppfyllt alla sina åtaganden utfärdar kommunen ett slutbesked. Innan dess får byggnaden inte tas i bruk. Om detta inte följs tas en byggsanktionsavgift ut.

Vanliga frågor

  • Vad är en kontrollplan?

    En kontrollplan är en lista eller förteckning över de kritiska moment som ska kontrollera under projekteringsfasen och byggprocessen. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

  • När krävs färdigställandeskydd?

    Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd inträder om en näringsidkare, såsom en byggentreprenör, åtar sig att för en konsuments (byggherrens) räkning utföra arbeten som avser en- och tvåbostadshus (småhus). Det ska då finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller bankgaranti. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bevis om färdigställandeförsäkring eller bankgaranti har redovisats för byggnadsnämnden. Det är byggherren som ska se till att det finns ett färdigställandeskydd eller bankgaranti om det krävs av lagen.

    Syftet med lagen är att skydda konsumenten om entreprenören hamnar på obestånd. Tanken är att färdigställandeskyddet ska täcka den merkostnad som byggherren får för att i så fall ta in en annan entreprenör för att slutföra arbetet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.