Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i de ärenden som meddelats genom kungörelse.

Bäckaskog 6:21, Bygglov för nybyggnad av garage för lastbilar och entreprenadmaskiner

Jörgenssons Åkeri AB ansöker om bygglov för nybyggnad av garage för lastbilar och entreprenadmaskiner på fastighet Bäckaskog 6:21.

Åtgärden avviker från detaljplanen vad avser markanvändningen som endast är för lantbruk och därmed samhörigt ändamål.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds berörda sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-03-24.

Handlingar i ärendet finns nedan samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Situationsplan Bäckaskog 6:21

Fasadritningar Bäckaskog 6:21

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.