Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i de ärenden som meddelats genom kungörelse.

Åhus 563:1 Ansökan om bygglov m.m. för nybyggnad av hotell.

Åhus Seaside AB ansöker om bygglov på Åhus 563:1 för hotellanläggning (Hus A), parkeringsplatser och byggnad för andelslägenheter(Hus B) samt rivningslov för befintliga byggnader.

Åtgärderna avviker från gällande detaljplan avseende markanvändningen för byggnad B som innehåller bostadsandelslägenheter, detaljplanen anger hotell och restaurang som användningsområde.  Byggnad B överskrider även på vissa delar tillåten byggnadshöjd som enligt detaljplan får vara högst 10,5m. Både byggnad A och B har inredd takvåning vilket innebär överskridande av antal våningsplan som enligt detaljplan är begränsat till högst 3.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på följande länk:

 Upplysningar i ärendet lämnas av medborgarcenter, 044-13 50 00, eller johan.fhager@kristianstad.se

Innan byggnadsnämnden går till beslut i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2017-03-28.

Åhus 557:50 Ansökan om bygglov för telemast och teknikbod

Rejlers Sverige AB ansöker om bygglovför uppsättning av en 30 meter hög telemast och dito teknikbod på fastigheten Åhus 557:50. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på följande länk:

 Upplysningar i ärendet lämnas av medborgarcenter, 044-13 50 00, eller reza.zargari@kristianstad.se.

Innan byggnadsnämnden går till beslut i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2017-03-20.

Åhus 55:71 Ansökan om bygglov för telemast och teknikbod

Rejlers Sverige AB ansöker om bygglovför uppsättning av en 42 meter hög telemast och dito teknikbod på fastigheten Åhus 55:71. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på följande länk:

 Upplysningar i ärendet lämnas av medborgarcenter, 044-13 50 00, eller reza.zargari@kristianstad.se.

Innan byggnadsnämnden går till beslut i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2017-02-26.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.