Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i de ärenden som meddelats genom kungörelse.

Lyngbymölla 1:8, Nybyggnad av mobilbasstation med torn och teknikbodar

Telia Sverige AB ansöker om bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med torn, 42 meter,och två teknikbodar på fastigheten Lyngbymölla 1:8 (öster om Everöd). Platsen är utanför område med detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-02-04. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Handlingar, Lyngbymölla 1:8

Torsebro 2:1, Nybyggnad av mast för mobiltelefoni samt rivning av befintlig

3G Infrastructure Services AB ansöker om bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod på fastigheten Torsebro 2:1. Befintlig mast och teknikbod på platsen ska rivas. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-01-25.

Handlingar i ärendet finns nedan samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

Ritningar, Torsebro 2:1

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.