Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i de ärenden som meddelats genom kungörelse.

Lasarettet 5 Ansökan om bygglov för flerbostadshus

AB Kristianstadsbyggen ansöker om bygglov för ett flerbostadshus på fastigheten Lasarettet 5 i enlighet med bilagt förslag.

Föreslagen byggnation avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande:

  • Delar av byggnaden placeras på och över mark som inte får bebyggas samt mark som ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
  • Byggnaden får endast ha 4 våningar, föreslagen byggnad har 4 våningar och vind vilken räknas som våning sett från fasaden mot innergården.
  • Fasaderna på den byggnadsdel närmast Österlånggatan ska utgöras av puts, förslaget har två fasader i puts med utanpåliggande balkonger i plåt och glas.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på följande länk:

Ansökan om bygglov för flerbostadshus

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2017-06-05.
Upplysningar lämnas av medborgarcenter, 044-13 50 00, eller marie-Louise.gustafsson@kristianstad.se.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.