Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i ärenden som meddelats genom kungörelse.

Kjuge 17:1, nybyggnad garage/förråd

Det har inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Kjuge 17:1. Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt via kommun@kristianstad.se senast 2019-06-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter på tele 044-13 50 00.

 

Ripa 12:4, nybyggnad pumpstation

Det har kommit in en ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten Ripa 12:4. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt via kommun@kristianstad.se senast 2019-06-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter på tele 044-13 50 00.

 

Madigan 3, nybyggnad parkeringsplatser

Det har inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser och plank runt område för cyklar på fastigheten Madigan 3. Fastigheten ligger inom detaljplan antagen 1944. Åtgärden avviker från detaljplanen vad avser placering av åtgärderna på prickad mark (mark som inte får bebyggas).

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare och andra berörda möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt via kommun@kristianstad.se senast 2019-06-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter på tele 044-13 50 00.

 

Assaretorp 1:37, tillbyggnad kontor samt upplag

JKN Entreprenad AB ansöker om bygglov för tillbyggnad av kontor samt för upplag av timmer och flis på fastighet Assaretorp 1:37. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. 

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-06-07.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla samt hos medborgarcenter Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av Medborgarcenter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.