Bygglov

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. I bygglovet prövas bland annat utformning och placering med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskaps- och stadsbilden.

Detaljplaner och områdesbestämmelser innehåller juridiskt bindande bestämmelser som reglerar byggrätten och markanvändningen inom en fastighet eller ett område.

Utanför område med detaljplan är det färre byggåtgärder som kräver bygglov. Det finns dock områden med sammanhållen bebyggelse där man måste söka bygglov i nästan samma utsträckning som inom detaljplanerat område. I vår karttjänst Kristianstadskartan kan du enkelt se om din fastighet ligger inom detaljplan (inklusive områdesbestämmelser), inom sammanhållen bebyggelse eller helt utanför båda dessa områden.

Du behöver bygglov när du vill

 • bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad
 • ändra en byggnad så att någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri tillkommer
 • använda en byggnad för ett nytt ändamål (om förändringen är väsentlig)
 • uppföra mur eller plank
 • anlägga parkeringsplatser utomhus (dock ej på gata eller enskild villatomt)
 • bygga en transformatorstation
 • anordna upplag eller materialgårdar
 • uppföra en fast cistern för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • uppföra radio- eller telemast eller torn
 • uppföra ett vindkraftverk över 20 meter (om de ej är tillståndspliktiga enligt MB/eller har tillstånd enligt MB)
 • anlägga nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor och begravningsplatser, tunnlar och bergrum

Inom område med detaljplan krävs dessutom bygglov för att 

 • ändra utseende på byggnader genom att måla om i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, till exempel att ta upp ett fönster i fasaden
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar

Undantag

För en- och tvåbostadshus finns viss bygglovsbefrielse utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Även ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och motsvarande näringar får under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov om de uppförs utanför detaljplanelagt område.

Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar med bygglovsavdelningen innan du startar något byggprojekt så att du är säker på att det inte krävs bygglov. Dessutom kan många bygglovsbefriade åtgärder kräva en anmälan till byggnadsnämnden. Om du utför en åtgärd som kräver bygglov eller anmälan utan att först ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden kan det medföra en byggsanktionsavgift. Det kan dessutom krävas att du river eller tar bort det du olovligt utfört.

Handläggningstider

När ärendet är komplett kommer ansökan att handläggas och beslut att fattas inom tio veckor. De flesta ärenden avgörs dock på kortare tid.

Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden. Anlita därför gärna en arkitekt eller byggnadsingenjör och lämna in fackmannamässiga ritningar från början.

Handläggningstiderna blir längre än normalt under sommaren och semesterperioden. Då finns det också färre tider för tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Därför är det viktigt att planera byggprojektet med god framförhållning.

Även i andra fall kan handläggningstiden förlängas, om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Sådan utredning kan vara att andra myndigheter behöver titta närmare på ansökan. I sådana fall får handläggningstiden förlängas med högst tio veckor.

Så här söker du bygglov

En ansökan om bygglov kan antingen lämna in via e-tjänsten "Bygglov: Ansökan om bygglov/marklov" som finns under rubriken etjänster. Du kan också lämna in det på papper direkt till Rådhuset eller skicka in den med e-post. Bygglovsansökan ska innehålla:

 • ifylld ansökningsblankett (inklusive personnummer/organisationsnummer, boarea med mera.)
 • huvudritningar; fasader, planer och sektion, (skala 1:100)
 • situationsplan (lämplig skala 1:400)
 • eventuell nybyggnadskarta
 • uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig

Det är viktigt att du skickar in fackmannamässiga ritningar för att vi ska kunna handlägga din ansökan om bygglov. På denna sida finner du också länkar till några olika exempel över fackmannamässigt utförda ritningar.

Ritningar

På de ritningar som du bifogar till bygglovshandlingen ska du ange fastighetsbeteckning, åtgärd, skala och datum. Handlingarna ska tydligt beskriva både befintliga byggnader och vad som är nytt. Byggnaderna ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara utritat på situationsplanen. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas. Vid nybyggnation ska höjdangivelse på den färdiga golvnivån redovisas, förslagsvis på situationsplanen.

Ritningarna ska vara utförda med svart på vit bakgrund, ha skalstock och vara lämpade för skanning och arkivering. Rutat eller linjerat papper är inte lämpligt.

Ansökan med ritningar kan med fördel skickas in via e-post så länge kvalitén på de inskannade handlingarna är god. Om ritningarna lämnas in på papper ska de vikas till A4-format. Det krävs endast ett exemplar av varje ritning. Ritningar i format större än A3 skickas även per mejl till oss; då helst som fil i PDF-format exporterad direkt från CAD-programmet.  Ange fastighetsbeteckning och att det gäller insänd bygglovsansökan. 

Vanliga frågor

 • Vad är sammanhållen bebyggelse?

  Byggnadsnämnden har genom beslut pekat ut sammanhållen bebyggelse där omfattningen av bebyggelsen är sådan att bygglov ska krävas för byggåtgärder som annars inte kräver bygglov utanför område med detaljplan. På fastigheter inom och i direkt anslutning till dessa områden krävs alltså bygglov för tillbyggnader, komplementbyggnader, mur och plank även om bebyggelsen ligger utanför detaljplanelagt område.

 • När behövs en kontrollansvarig?

  Byggherren ska normalt utse en kontrollansvarig som har till uppgift att övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

  I fråga om mindre ändringar eller tillbyggnader av en- och tvåbostadshus (småhus, såsom villor, parhus och vissa rad- eller kedjehus), liksom vid nybyggnad av komplementbyggnader, finns möjlighet till undantag från kravet på kontrollansvarig.

  Den kontrollansvarige, om sådan krävs, ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden.

  Förslag om kontrollansvarig ska inlämnas redan tillsammans med bygglovsansökan. För byggåtgärder som omfattar andra byggnader än småhus och komplementbyggnader, krävs normalt sett alltid en kontrollansvarig.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.