Avgifter, taxor

Verksamheten är finansierad i enlighet med taxor fastställda av kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens nuvarande taxa antogs av KF 2011-06-21 och gäller för alla ärenden som inkommit efter denna dag. I början av taxan finns en fast prislista för de vanligast förekommande åtgärderna. Observera dock att tillägg kan tillkomma för planavvikelse, lokaliseringsprövning, grannhörande, varsamhet, med mera. Eftersom avgifterna i taxan är knutna till prisbasbeloppet uppdateras den fasta prislistan varje år.

I taxan finns även avgifter för nybyggnadskartor, utstakning m.m. samt avgifter för prövning av strandskyddsdispens.

Lägeskontroll

Byggnadsnämnden har beslutat att från och med 1 januari 2015 införa lägeskontroller. Lägeskontroller utförs generellt på alla huvudbyggnader, andra byggnader med större byggnadsarea än 100 kvm, byggnader eller tillbyggnader som utförs närmre tomtgräns än vad detaljplanen anger eller närmre än 2 meter och även för byggnader eller tillbyggnader närmre tomtgräns än 4,5 meter utanför detaljplan. Det kan även krävas om det finns särskilda skäl i det enskilda ärendet. Kostnaden är 2000 kronor.

Planavgift

I vissa områden, där detaljplan är antagen efter 1987-07-01, tas det ut planavgift. Planavgiften utgår från att de som har fördel av detaljplanen, exempelvis (men inte begränsat till) genom en större byggrätt, ska vara med och bekosta detaljplanen. Detta sker i varje enskilt bygglovsärende enligt följande:

Enbostadshus

 • nybyggnad av enbostadshus med garage, 6 125 kr
 • nybyggnad av fritidshus ≤ 70 m², 3 500 kr
 • tillbyggnader av enbostadshus ≤ 40 m², 1400 kr
 • tillbyggnader av enbostadshus > 40 m², 5000 kr

Fritidshus

 • nybyggnad av fritidshus ≤ 70 m², 3 500 kr
 • tillbyggnad av fritidshus ≤ 40 m², 1005kr
 • tillbyggnad av fritidshus > 40 m², 3850 kr

Komplementbyggnad

 • nybyggnad av komplementbyggnad, 700 kr
 • tillbyggnad av komplementbyggnad, 700 kr
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.