Anmälan

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan bygg-nadsnämnden har meddelat startbesked.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det anmälan vid

 • rivning av byggnad eller del av byggnad utanför område med detaljplan. Dock ej komplementbyggnad eller ekonomibyggnader
 • nybyggnad och tillbyggnad som inte kräver bygglov enligt bestämmelse i detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring i byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och eller avlopp (även på tomt)
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
 • underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde som angetts i detaljplan eller områdesbestämmelser,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som ej är bygglovspliktigt

Följande bygglovsbefriade åtgärder kräver också anmälan:

 • komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m² (s.k. Attefallshus) på tomt med småhus
 • tillbyggnad till småhus max 15 kvadratmeter
 • inredning av ny bostad i ett enbostadshus, samt
 • tillbyggnad med takkupor.

Så här gör du en anmälan

En anmälan ska innehålla:

 • anmälan, inklusive personnummer/organisationsnummer
 • huvudritningar; fasader, planer och sektion, (skala 1:100)
 • situationsplan (lämplig skala 1:400)

Din anmälan skickar du till:

Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.