Altan, uteplats, skärmtak

Uteplatsen är en viktig del av bostaden. För en- och tvåbostadshus (småhus, såsom villor, parhus och vissa rad- eller kedjehus) finns vissa undantag från krav på bygglov rörande just uteplatser och skärmtak.

Altan

Med altan menas vanligtvis någon typ av markbeläggning eller trallgolv som definierar en uteplats. Om marknivån inte förändras mer än 0,5 meter krävs inget marklov. Vanligtvis krävs inte heller bygglov.

Men om en altan eller uteplats, till exempel med ett uppstolpat träbjälklag,  placeras mer än en meter över befintlig marknivå rekommenderar vi att ni tar kontakt med bygglovshandläggare för bedömning om åtgärden kräver bygglov eller ej.

Mur och plank

Mur eller plank runt uteplatser kan byggas inom 3,6 meter från bostadshuset utan att du behöver söka bygglov. Detta gäller om de inte är högre än 1,8 meter mätt från marknivån och att åtgärden inte utförs närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Utanför 3,6 meter från bostadshuset och uteplatsen kräver murar och plank normalt bygglov.

Skärmtak

Enligt plan- och bygglagen får man utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer, utan bygglov, förutsatt att åtgärden inte utförs närmare gräns än 4,5 meter. Bygglovbefriade skärmtak får inte uppta en större area än totalt 15 kvadratmeter per fastighet.

Grannes medgivande eller 4,5 meter från gräns

Förutsättningen för bygglovsbefriade plank, murar och skärmtak är att de antingen placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, eller så måste man ha grannens medgivande.

Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne på en aktuell ritning, så att det tydligt framgår vilken åtgärd som grannen har lämnat sitt medgivande till.

Avstånd till tomtgräns från en altan, om den är utförd på sådant sätt att de inte kräver bygglov, regleras inte av plan- och bygglagen. Vi rekommenderar dock att i förväg informera grannen om sina byggplaner och om möjligt beakta dennes synpunkter.

Till gräns som vetter mot planlagd parkmark eller naturmark (allmän platsmark) och mot gata måste avståndet vara 4,5 meter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.