Bygga nytt, ändra eller riva

Vill du bygga nytt, glasa in altanen, riva ett uthus eller göra någon annan byggåtgärd? Då ska du vända dig till oss för att söka bygglov eller göra en anmälan. Du kan också beställa kartor och mätningsuppdrag eller få information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Bygga nytt, bygga om eller bygga till mitt hus

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall bygglov. Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov. 

För en- och tvåbostadshus finns några undantag från kravet på bygglov. Det gäller om du vill bygga en friggebod, ett attefallshus eller om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område. Vissa av dessa byggåtgärder kräver dock att du gör en anmälan enligt plan- och bygglagen och inväntar startbesked innan du påbörjar åtgärden. Läs mer under bygglovsbefriat.

Riva eller ändra på tomten

Bor du inom detaljplan behöver du rivningslov när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad. Bor du utanför område med detaljplan krävs en anmälan enligt plan- och bygglagen, samt att du inväntar startbesked, innan du får riva en huvudbyggnad.

Bor du inom detaljplan och ska ändra marknivån avsevärt behöver du marklov. Bor du utanför område med detaljplan behöver du ibland anmäla till länsstyrelsen om du gör större markförändringar. 

Strandskydd 

I hela landet finns ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag, för att alla ska ha tillgång till strandområden och för att bevara naturvärden. Generellt tillåts inte byggåtgärder, anläggningsarbeten eller ianspråktagande av mark inom strandskyddat område, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

Kartor och mätningsuppdrag

I ansökan om bygglov, samt vid anmälan enligt plan- och bygglagen, behöver du skicka med en situationsplan. Denna ska ibland vara baserad på en nybyggnadskarta som du beställer från kommunen.  Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken, vilket kommunen också kan utföra. I de flesta fall behöver kommunen också göra en lägeskontroll, så att byggnaden har hamnat på rätt plats.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.