Bygga nytt, ändra eller riva

Vill du bygga nytt, glasa in altanen eller riva ett gammalt uthus? Då ska du vända dig till oss för att söka bygglov eller göra en bygganmälan. Du kan också beställa kartor och mätningsuppdrag eller få information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Bygga nytt, bygga om eller bygga till mitt hus

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall bygglov. Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan söker bygglov.

För en- och tvåbostadshus finns några undantag från kravet på bygglov. Det gäller om du vill bygga en friggebod, ett attefallshus eller om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område. Läs mer under bygglovsbefriat.

 

Riva eller ändra på tomten

Bor du inom detaljplan behöver du rivningslov när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad.

Bor du inom detaljplan och ska ändra marknivån avsevärt behöver du marklov. Bor du utom detaljplan behöver ibland anmäla till länsstyrelsen om du gör större markförändringar. 

 

Strandskydd 

I hela landet finns ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag, för att alla ska ha tillgång till strandområden och för att bevara naturvärden. Generellt tillåts inte byggnadsarbeten inom strandskyddat område, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

 

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

 

Kartor och mätningsuppdrag

I bygglovsansökan behöver du skicka med en situationsplan baserad på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan.  Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken. Efter att grundläggningen utförts behövs en lägeskontroll. Du kan beställa kartor och utstakning av oss.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.