Luftkvalitet

Vår omgivning och luften vi andas är en stor källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst genom föroreningar från vägtrafiken och inomhus genom ventilation eller byggnadsmaterial. Förekomst av radon kan också vara ett hälsomässigt problem i bostäder.

Luften utomhus

Många luftföroreningar påverkar människors hälsa negativt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner. De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten. I hela Skåne är det problem med höga halter av marknära ozon, såväl i tätorter som på landsbygden.

Luftföroreningar bidrar också till miljöproblem som klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonskiktet. De kan också smutsa ner eller skada fastigheter, vegetation och grödor. De största källorna till luftföroreningar är vägtrafik och uppvärmning. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa avstånd och över nationsgränser.

 

Luften inomhus

Vi spenderar dock vår mesta tid inomhus, och kan där utsättas för en mängd hälsorisker kopplade till luften vi andas. Luftkvaliteten i en byggnad beror på hur frisk luften är som kommer in lokalerna, hur effektiv ventilationen är och vilka föroreningar som avges till inomhusluften från själva byggnaden eller från mänskliga aktiviteter samt hur den underhålls och sköts. Bristande ventilation, fukt- och mögelproblem är betingelser som ofta förekommer då människor rapporterar besvär och symtom som de relaterar till inomhusmiljön.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.