Buller och luftkvalitet

Buller och luftföroreningar är exempel på miljöstörningar som påverkar vår hälsa. Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Därför är det viktigt att arbeta för att minska problem med buller och att bidra till en god luftkvalitet.

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnader – fläktar, hissar eller tvättstugor.

 

Luftkvalitet

Den största källan till luftföroreningar i Kristianstad och i många andra tätorter är trafiken – både vanliga bilar och tung trafik. Rök från vedeldning bidrar också till luftföroreningar inom vissa områden. Mätningar av luftföroreningar i centrala Kristianstad visar att halter av partiklar och kvävedioxid ligger under de nationella miljökvalitetsnormerna. Det är bra!  Skånes luftvårdsförbund genomför också mätningar av fler luftföroreningar på flera platser i Skåne. Deras mätningar ger en bra uppfattning av situationen i Skåne.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.