Sota själv

Du kan få tillstånd till att sota själv, om du kan sota på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Du ansöker om detta hos räddningstjänsten. Om du sotar själv, måste du dokumentera varje sotningstillfälle i en sotningsjournal.

Du kan ansöka om att få lov att sota din egen fastighet, om du kan göra det på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Om du vill sota själv börjar du med att skicka in en ansökan till Räddningstjänsten. Blanketten kan du ladda ner här på sidan. Du kan också hämta en blankett hos Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten prövar din ansökan

När Räddningstjänsten handlägger din ansökan tittar de på hur komplex din förbränningsanordning är, riskerna runt omkring och din kunskap om sotning. Prövningen omfattar även hur förutsättningarna ser ut för rengöra och sota anläggningen. En viktig detalj är också hur nära byggnaden ligger i förhållande till andra byggnader med tanke på risken för att eventuell brand sprider sig. Räddningstjänsten kontaktar också kommunens skorstensfejarmästare för att stämma av innan beslut.

Om du inte sköter sotningen på ett bra och säkert sätt eller om brand uppstår, kan ditt medgivande om att sota själv återkallas. 

Sotningsjournal

Om du sotar själv, måste du dokumentera varje rengörings- och sotningstillfälle. Sotningsjournalen ska finnas tillgänglig vid kommande brandskyddskontroller av anläggningen.

Intervaller för sotning

Oavsett om det är sotaren som rengör din anläggning eller om det är du själv som gör det, ska de bestämda sotningsintervaller följas. Se sotningsfrister på Kristianstads Sotnings AB:s webbsida under relaterade länkar. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.