Sotning

Det vi brukar benämna sotning, består av två olika verksamheter – sotning och brandskyddskontroll. Sotning innebär att rengöra pannor och eldstäder för att minska risken för brand och soteld. Brandskyddskontroll görs för att upptäcka fel och brister innan brand uppstår.

Sotningsverksamhet är en kommunal uppgift som egentligen består av två olika delar: sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. I vår kommun är det Kristianstads Sotnings AB som sköter dessa uppgifter för kommunens räkning. Om du har frågor som gäller sotning och brandskydd, ska du i första hand kontakta Kristianstads Sotnings AB.

Krav på sotning och brandskyddskontroll gäller även om du har en kamin eller öppen spis som du bara trivseleldar i hemma. 

Sotning

Sotning och rengöring av pannor och eldstäder görs för att minska risken för bränder. Rengöring eller sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, så kallad soteld.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika brand. Genom att fel och brister upptäcks tidigt minskar risken för att en brand skall uppstå. Kontrollen innebär att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper prövas ur brandskyddssynpunkt och att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. 

Intervaller för sotning och brandskyddskontroll

Oavsett om det är sotaren som rengör din anläggning eller om det är du själv som gör det, ska bestämda sotningsintervaller följas. Se intervallerna på Kristianstads Sotnings AB:s webbsida under relaterade länkar. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.