Sotning

Det vi brukar benämna sotning, består av två olika verksamheter – sotning och brandskyddskontroll. Sotning innebär att rengöra pannor och eldstäder för att minska risken för brand och soteld. Brandskyddskontroll görs för att upptäcka fel och brister innan brand uppstår.

Krav på sotning och brandskyddskontroll gäller även om du har en kamin eller öppen spis som du bara trivseleldar i hemma.

Sotning

Sotning och rengöring av pannor och eldstäder görs för att minska risken för bränder. Rengöring eller sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, så kallad soteld.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika brand. Genom att fel och brister upptäcks tidigt minskar risken för att en brand skall uppstå. Kontrollen innebär att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper prövas ur brandskyddssynpunkt och att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. 

Intervaller för sotning och brandskyddskontroll

Oavsett om det är sotaren som rengör din anläggning eller om det är du själv som gör det, ska bestämda sotningsintervaller följas. Se intervallerna på Kristianstads Sotnings AB:s webbsida under relaterade länkar. 

Vem utför sotning?

Sotningsverksamhet är en kommunal uppgift och i vår kommun är det Kristianstads Sotnings AB som sköter dessa uppgifter för kommunens räkning. Om du har frågor som gäller sotning och brandskydd, ska du i första hand kontakta Kristianstads Sotnings AB. 

Vanliga frågor

  • Vilken sotning gäller för imkanaler?

    Imkanalen är ventilationskanalen som är kopplad till köksfläkten. Det är inget lagkrav att sota fastighetens imkanal. Det kravet togs bort 2004. 

    Det är dock lämpligt att du rengör din fläkt regelbundet från fett.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.