Hammar bostadsområde

Sju byggherrar har tilldelats byggrätter för Hammar bostadsområde. Här har vi samlat markanvisningsinformation om bostadsområdet.

Markanvisning

Intresseanmälan för markanvisning

Markanvisningsformulär

Kommunala styrdokument

Riktlinjer bostadsförsörjning

Planeringsunderlag

Bullerberäkningar Blekingevägen

Dagvattenhantering Hammar

Bilaga 1 dagvattenhantering

Bilaga 2 dagvattenhantering

Bilaga 3 dagvattenhantering

Fastighetskonsekvenskarta

Geoteknisk rapport

Grundläggningsförutsättningar

Höjdinformation - DWG-fil

Illustrationsplan

Kvalitets- och gestaltningsprogram

Markteknisk undersökning

Markteknisk undersökning, kompletterande vägsträckning

Miljökonsekvensbeskrivning

Plankarta

Planbeskrivning

Plankarta - DWG-fil

PM Bländning

PM Buller

PM Byggtrafik

PM Trafikkonsekvenser

PM Utsläpp till luft

Tillägg till trafikutredning Hammar

VA-utredning

Översiktlig teknisk PM Geoteknik, kompletterande vägsträckning

Informations- och dialogmöte 3 oktober 2016

Ett möte hölls med bostadsmarknadens aktörer på Regionmuseet i Kristianstad. Kristianstads kommun informerade om förutsättningarna för byggandet av Hammar bostadsområde och byggherrar och entreprenörer fick även ge sin syn på utvecklingen av området i ett kort grupparbete.

Kommunens presentationer

Hammar bygglovsprocessen

Hammar detaljplan

Hammar-markanvisningsstrategi

Pågående och kommande markanvisningar

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Vision för Hammar bostadsområde

 

Hur utvecklar vi Hammarområdet bäst tillsammans?

Bostadsmarknadens aktörer arbetade i sex grupper med fyra frågor.

  1. Vad är en rimlig utbyggnadstakt för området? Volymer och upplåtelseformer 
  2. Vad behöver ni för information och stöd av kommunen för att kunna vara med i projektet?
  3. Vad krävs för att området ska få maximal utbyggnadstakt? Kommunens roll, gemensam marknadsföring, samarbeten mellan byggherrar.
  4. Krävs kommunal samordning om flera byggare bygger i samma kvarter?

Läs vad grupperna svarade

Tillbaka

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.