Slam och latrin

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver tömma dessa regelbundet. Om du har en torrtoalett behöver du antingen själv ta hand om det latrin som blir eller anlita kommunen för tömning.

Har du slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller någon annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas av Renhållningen Kristianstad. Sluten tank och slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Beställ tömning via Renhållningen Kristianstad.

Förlängt hämtningsintervall av slamavskiljare

Hämtningsintervallet kan förlängas till tömning vartannat år. Förlängt hämtningsintervall kan du bara få vid begränsad användning av slamavskiljaren. Om fastigheten inte är bebodd kan du istället ansöka om uppehåll i hämtning.

Latrin

Förmultningstoalett eller utedass är i vissa lägen ett bra alternativ till vattentoalett. Det är alternativ som används främst i det lite enklare boendet eller fritidshuset. Det finns också torra ekologiska system som fungerar för större belastning och åretruntboende.

Vill du installera förmultningstoalett eller liknande ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om du endast vill ha ett utedass med kommunal latrinhämtning behöver du dock inte anmäla detta. Du måste däremot alltid anmäla till oss om du själv vill ta hand om latrinen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.