Återvinningsstationer

Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall. På en återvinningsstation lämnas hushållets förpackningar som inte får plats i kärlet. Det är förbjudet att dumpa avfall exempelvis möbler, byggmaterial eller matrester på återvinningsstationen.

På en återvinningsstation lämnas förpackningar och tidningar. Foto: Förpacknings & Tidningsinsamlingen
På en återvinningsstation lämnas förpackningar och tidningar. Foto: Förpacknings & Tidningsinsamlingen

I ett hushåll uppstår dagligen avfall i form av tidningar och förpackningar av kartong, glas och plast med mera. Detta ska sorteras ut från övrigt avfall, så som matavfall och brännbart avfall. Den som bor i småhus i Kristianstads kommun har oftast fyrfackskärl och kan sortera merparten av förpackningarna hemma. Använd gärna sopsorteringsguiden som stöd när du ska sortera ditt avfall.

Sopsorteringsguiden 

Det som inte får plats i kärlen ska lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral. I en del flerfamiljshus finns inte möjligheten att sortera ut förpackningar och tidningar. Om du bor i ett sådant hus så ska dina tidningar och förpackningar lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

I Kristianstads kommun finns flera återvinningsstationer och återvinningscentraler som hushållen kan använda sig av. Det är en bra och viktig service till alla som bor i kommunen.

Om ditt avfall inte plats i kärlet eller om du vill beställa extra hämtning

Renhållningen Kristianstad är det kommunala avfallsbolaget som ansvarar och hanterar hushållens avfall. Om du har svårt att få plats med ditt avfall i kärlet hemma så ska du kontakta Renhållningen Kristianstad för att tillsammans hitta en lösning på problemet. Exempelvis man beställa extra tömning eller be om tätare tömningsintervall. Ring kundtjänsten på 044 – 13 54 00. Telefontid alla vardagar klockan 09.00-12.00.

Återvinningsstationer 

Återvinningsstation. Foto: FTI
Återvinningsstation. Foto: Förpacknings - och tidningsinsamlingen.

Återvinningsstationer är mindre obemannade insamlingsplatser för förpackningar och tidningar. Återvinningsstationer finns på ett 50-tal platser i kommunen och de består oftast av 5-10 gröna containrar. Här kan du som är privatperson kasta tidningar och förpackningar. Är du företagare får du inte kasta ditt avfall här utan du får vända dig till återvinningscentralerna eller annan godkänd avfallsmottagare.

Om en återvinningsstation stänger

Ibland behöver en återvinningsstation stängas och tas bort. Valet att ta bort en station kan ha flera anledningar. Den kanske inte samlar in de mängder förpackningsmaterial som krävs för att det ska vara miljömässigt hållbart att behålla den, marken behöver användas för andra ändamål eller den missbrukas av vissa invånare genom otillåtna dumpningar. Den sistnämnda anledningen har varit ett återkommande problem på en del återvinningsstationer i Kristianstads kommun.

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansvar

Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna, alltså inte kommunen. Det är FTI som ansöker om plats, sköter tömning och städning av återvinningsstationerna.

Om du upplever att en station är nedskräpad, inte städad eller att någon container är överfull ska du kontakta FTI. Ring 020-088 03 11 eller gör en felanmälan direkt hos FTI.

Felanmäl hos FTI.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen på återvinningsstationerna. Detta görs bland annat när det inkommer klagomål från allmänheten om dumpningar. Då försöker vi leta fram adressuppgifter eller annan information bland avfallet som kan kopplas till en person eller ett företag. Vi kontaktar även FTI för att informera om dumpningen och för få platsen uppstädad.

Utöver detta har miljö- och hälsoskyddsavdelningen, FTI och Renhållningen Kristianstad löpande kontakt och diskussion kring problematiken med nedskräpning vid återvinningsstationer och vad som behöver göras.

Om du upplever problem med en återvinningsstation

Om du ser du en pågående nedskräpning på en återvinningsstation ska du kontakta polisen på 114 14.

  • Notera vilken dag och ungefärlig tid som nedskräpningen inträffade
  • Notera information som kan hjälpa till att identifiera den som skräpat ned eller dumpat otillåtet avfall. Det kan vara till exempel registreringsnummer, loggor eller dylikt
  • Ta gärna foton på avfallet om det är möjligt

Detta är uppgifter som FTI, polis eller miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan behöva för att komma vidare i ärendet.

Om du vill lämna ett klagomål eller synpunkt beträffande en återvinningsstation ber vi dig i första hand att kontakta FTI: Ring 020-088 03 11 eller gör en felanmälan på FTIs hemsida. Bilder på nedskräpning på återvinningsstationerna kan skickas till kontakt@ftiab.se.

I andra hand kan du lämna klagomål och synpunkter till miljö- och hälsoskyddsavdelningen via formuläret på denna sida.

Återvinningscentraler 

Återvinningscentral Åhus
Återvinningscentralen i Åhus. Foto: Renhållningen Kristianstad

I Kristianstads kommun finns fem stycken återvinningscentraler som är bemannade med personal från Renhållningen Kristianstad. På återvinningscentralerna lämnar du bland annat grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och elavfall. Information och öppettider hittar du på Renhållningen Kristianstads webbplats.

Renhållningen Kristianstad

Du kan även ringa kundtjänsten på 044 – 13 54 00. Telefontid alla vardagar klockan 09:00-12:00.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.