Pedagogiskt arbete

Kurskod: PEGPEA0, 200 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs skaffar du dig kunskap om olika pedagogiska verksamheter, hur de är organiserade, vilken betydelse de har samt om de nationella och internationella lagar och andra styrdokument som reglerar dessa. Du får lära dig om hur man arbetar för att förankra den demokratiska värdegrunden i verksamheten.

Du skaffar dig kunskap om hur man som personal i förskola, skola och fritidshem arbetar för att tillgodose alla barns behov utifrån deras individuella förutsättningar. Du får också lära dig om hur viktig leken är för barns utveckling och hur man kan använda den som metod för lärande och utveckling. Du skaffar dig kunskap om hur man arbetar för att skapa en barnsäker miljö och hur man agerar vid olycksfall.

Du får lära dig hur man planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar aktiviteter i förskola, skola och fritidshem samt hur man observerar barn och dokumenterar varje barns utveckling. Du får lära dig om vuxnas roll för barns lärande och vad det innebär att arbeta i pedagogiska verksamheter.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Det ingår obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Redovisning av grupparbete.
  • Muntliga individuella redovisningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.
  • Fullgjord arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. 

Övrigt

För att göra APL krävs utdrag från belastningsregistret. APL platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer. Vissa verksamheter har öppet mellan 6:30 - 18:30 och som elev bör du följa handledarens arbetstider. Om du vill ordna en egen plats så får det ske inom privat verksamhet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.