Kursplaner

SnickarAkademin är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till möbel- och inredningssnickare.

Obligatoriska kurser

Arbetsmiljö 5p

CNC-teknik 15p

Examensarbete 70p

Fackengelska 15p

Företagande 15p

Kvalitetsarbete 5p

LIA A 20p

LIA arbetsmiljö 20p

LIA B 40p

LIA produktionsanalys 20p

Maskin- och verktygsteknik 10p

Materiallära 10p

Produktutveckling 30p

Träteknik - praktisk tillämpning 90p

Yrkesritning/yrkesläsning 30p

Ytbehandling 5p

 

Kursens namn: Arbetsmiljö

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 5

Beskrivning: Kursen skall ge de studerande den grundkunskap som behövs om möjliga miljörisker och miljökonsekvenser inom träindustrin. Möjlighet till maskinkörkort" enligt Prevent och TMF:s regelverk.

- Den fysiska arbetsmiljön
- Den psykosociala arbetsmiljön
- Härdplaster
- Arbetsmiljölagen
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Maskinkörkort


Kursens namn: CNC-teknik

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 15

Beskrivning: Kursen skall ge kunskaper om och förståelse för CNC-teknikens användning i träindustrin. Kursen skall också ge kunskaper om och färdigheter i CNC-programmering och underhållsteknik.


Kursens namn: Examensarbete

Kurstyp: Examensarbete
Valbar: Nej
Yh-poäng: 70

Beskrivning: Kursen skall ge den studerande kunskaper att självständigt och projektinriktat leda och genomföra en produktutveckling från idé till färdig produkt samt dokumentera och redovisa arbetet.

Kursen behandlar följande moment:
- Problemformulering
- Beredning och planering av projekt
- Genomförande av projekt
- Dokumentation


Kursens namn: Fackengelska

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 15

Beskrivning: Kursen syftar till att utveckla de studerandes förmåga att läsa, skriva, höra och tala engelska som rör fackområdet. Kursen innehåller fyra delmoment som i görligaste mån integreras med varandra: läsa, skriva, höra och tala.

 
Kursens namn: Företagande

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 15

Beskrivning: Kursen skall ge de studerande förståelse för det regelverk som omger eget företagande samt kunskaper om de kostnader eget företagande innebär samt dess kopplingar med tillverkning av produkter. Med inriktning mot träindustrin ge kunskaper i kalkylering och offertgivande samt i att starta eget och bokföring.

- Arbetstid och lönekostnader
- Verkstadskostnader och timdebitering
- Underlag för offert
- Materialberäkningar
- Arbetstidsberäkningar
- Moms
- Fakturering
- Starta företag
- Bokföringslagen
- Grundbokföring
- Baskontoplan
- Bokslut

Kursen är baserad på praktiska tillämpningar av teoretiska delmoment vilket skall ge den studerande en verklighetsnära bild av att driva ett snickeri.
 

Kursens namn: Kvalitetsarbete

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 5

Beskrivning: Kursen skall ge de studerande kunskaper i kvalitetsarbete och kvalitetssystem.

- Begreppen kvalitet och kvalitetsarbete.
- Lean Production.
- ISO 9000 systemet.
- Praktiskt tillämpning av kvalitetstänkande.

 
Kursens namn: LIA A

Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 20

Beskrivning: Kursen skall ge den studerande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i tillverkning och sammansättning av möbel- och snickeriprodukter genom arbete i valda LIA-företags produktionssätt. Kursen skall ge den studerande insikter i verkliga arbetssituationer där återkoppling och fördjupning av de skolförlagda kurserna är möjliga utifrån valt LIA-företag.

Särskild vikt läggs på kursen Materiallära

Kursen skall även ge kunskaper om produktion utifrån arbets- och miljöaspekter samt ge den studerande förståelse för sambandet mellan beredning, produktion och kvalitet.

- Arbete på valda LIA-företag.
- Redovisande skriftliga uppgifter.

Kursen är baserad på praktiskt arbete vilket skall ge den studerande en verklighetsnära bild av arbetslivet inom branschområdet.

 

Kursens namn: LIA arbetsmiljö

Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 20

Beskrivning: Kursen skall ge den studerande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i tillverkning och sammansättning av snickeri- och möbelprodukter genom arbete i valda LIA-företags produktionssätt. Kursenskall ge kunskaper om valda LIA-företags produktion utifrån arbets- och miljöaspekt, kvalitetsarbete samt ekonomiska perspektiv på produktionen.

 

Kursens namn: LIA B

Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 40

Beskrivning: Kursen skall ge den studerande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i tillverkning och sammansättning av möbel- och snickeriprodukter genom arbete i valda LIA-företags produktionssätt. Kursen skall ge den studerande insikter i verkliga arbetssituationer där återkoppling och fördjupning av de skolförlagda kurserna är möjliga utifrån valt LIA-företag.

Särskild vikt läggs på kurserna
 - Materiallära
 - Kvalitetsarbete
 - Företagande

Kursen skall även ge kunskaper om produktion utifrån en arbets- och miljöaspekt samt ge den studerande förståelse för sambandet mellan tillverkningssätt, kvalitet och ekonomi.
 - Arbete på valda LIA-företag
 - Redovisande skriftliga uppgifter

Kursen är baserad på praktiskt arbete vilket skall ge den studerande en verklighetsnära bild av arbetslivet inom branschområdet.

 

Kursens namn: LIA produktionsanalys

Kurstyp: LIA
Valbar: Nej
Yh-poäng: 20

Beskrivning: Kursen skall ge den studerande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i tillverkning och sammansättning av snickeri- och möbelprodukter genom arbete i valda LIA-företags produktionssätt. Kursen skall ge de studerande möjlighet till produktionsanalyser och jämförelser mellan valda LIA-företags maskin- och verktygsutrustning och skolans utrustning. Jämförelser i material, materialhantering, tillverkningsmetoder, sammansättningsmetoder, olika lim och limningstekniker.

 
Kursens namn: Maskin- och verktygsteknik

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 10

Beskrivning: Kursen skall ge kunskaper om maskiner och verktyg, leverantörer av utrustning samt skötsel och underhåll.

 - Maskinkunskap, handhavande och underhåll.
 - Principer för spånskärande bearbetning.
 - Verktygskunskap.
 - Skydds- och miljöfrågor.

Kursen är i huvudsak baserad på produkttillverkning. De teoretiska avsnitten knyts till produktionen för att göra kopplingar till produktionsresultat.

 
Kursens namn: Materiallära

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 10

Beskrivning: Kursen skall ge breda kunskaper om massivträ, fanér och skivmaterial både vad gäller materialhantering, tillverkningsmetoder och ekonomiska perspektiv. Kursen skall även ge kunskaper om virkestorkning och ge den studerande möjligheter att utveckla ett analytiskt tänkande vid materialval. 

Kursen behandlar följande moment:
 - Träets uppbyggnad och fuktmekanik.
 - Träets egenskaper i samband med materialval, konstruktion och sammansättningar.
 - Torkprocessen och virkestorken.
 - Träslag, dess förekomst och användningsområden.
 - Fanér-, skiv- och plattmaterial inom träindustrin.
 - Träslag, skiv- och plattmaterial ur ekonomisk synvinkel.

Kursen är en kombination av allmänna teoretiska genomgångar samt problemlösning baserad på den produkttillverkning som pågår i verkstadsarbetet.

 

Kursens namn: Produktutveckling

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 30

Beskrivning: Kursen skall ge den studerande kunskaper om produktutvecklingsförloppet och insikter i designerns/arkitektens sätt att arbeta och tänka. Designutbildningarna idag går mot att bli allt mer materialoberoende varför större krav ställs på snickarens kunskaper om såväl material som produktionsteknik. Produkterna är av olika svårighetsgrad. En del ger utrymme för ”vanligt snickeri” medan andra är synnerligen komplicerade och kräver mycket experimenterande för att hitta tekniskt fungerande lösningar. Arbete med att hitta eller konstruera lämpliga beslag, lösa sammansättningsproblem, osv.

Kursen skall även ge kunskap om presentations- och utställningsteknik.

 

Kursens namn: Träteknik - praktisk tillämpning

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 90

Beskrivning: Kursen skall ge både teoretiska och praktiska färdigheter för professionellt arbete i förekommande träbearbetningsmaskiner.

 - Mallar och fixturer
 - Skydds- och arbetsmiljöfrågor
 - Praktiskt arbete i trämaterial samt närliggande material
 - Arbetsplanering
 - Praktisk tillämpning av kvalitetstänkande

Kursen är i huvudsak baserad på produkttillverkning. De teoretiska avsnitten knyts till produktionen för att göra kopplingar till produktionsresultat.

 
Kursens namn: Yrkesritning/yrkesläsning

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 30

Beskrivning: Kursen skall ge teoretiska och praktiska färdigheter i att utföra och tolka (för möbeltillverkning) produktionsanpassade ritningar i både traditionella ritmetoder och i CAD. Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar i arbetsbok och produktion av ritningar.

Följande moment ingår:

 - Allmänna ritningsregler, linjer, skalor, vyer och snitt.
 - Måttsättning, måttsättningsregler, rit- och skrivsätt för mått, måttplaceringslinjer.
 - Ritningslayout; -format, svensk standard.
 - Ritningsläsning; ritningsavvikelser.
 - Uppmätningsritning
 - 2D-ritningar i Auto-CAD eller motsvarande program.

Kursen är en kombination av allmänna teoretiska genomgångar samt problemlösning baserad på den produkttillverkning som pågår i verkstadsarbetet.

 

Kursens namn: Ytbehandling

Kurstyp: Standard
Valbar: Nej
Yh-poäng: 5

Beskrivning: Kursen skall ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper om inom branschen förekommande metoder, material och utrustning för ytbehandling samt kunskaper att metodbestämma äldre ytbehandlingsmetoder.

Kursen behandlar följande moment:

 - Färgsättning av trä.
 - Manuella ytbehandlingsmetoder.
 - Lacksprutning
 - Moderna ytbehandlingsmetoder.
 - Äldre ytbehandlingsmetoder.
 - Produktinformation och miljöfrågor.

Kursen är en kombination av teoretiska genomgångar samt tillämpad problemlösning utförd på produkter tillverkade i verkstaden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.