Projekt

VLC medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden.

Lärlingsakademin

Sverige har sedan flera år en hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga utan fullföljd gymnasieutbildning. Utan vare sig utbildning eller erfarenhet är vägarna in i arbetslivet ofta långa och snåriga. 2011 kom därför ett initiativ från Regeringens sida att satsa på lärlingsutbildning bland unga. Genom lärlingsplatser ville man sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund startades Lärlingsakademin Skåne Nordost.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuds unga vuxna att gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagda på en arbetsplats och resten är undervisning är i skola och självstudier.

Utbildningen utgår ifrån den gymnasial yrkesutbildning och vi kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis, vård, restaurang och livsmedel, bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera.

Utbildningarna är olika långa beroende på vilken inriktning man väljer och på hur mycket man har med sig sedan innan. Den kortaste utbildningen är 20 veckor och den längsta ca 2 år. Utbildningarna är studiemedelsberättigade från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

NANA - Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden

NANA projektet vänder sig till två målgrupper- nyanlända akademiker och näringslivet. Målsättning är att öka möjligheterna för nyanlända akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet arbetar med kompetenshöjande insatser i svenska språket, om arbetsmarknaden och utbildningsväsendet. Deltagarna erbjuds kontakt med arbetslivet via projektets mentorsprogram. 

NANA projekt bedrivs i bred samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner i Skåne Nordost: Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla, Östra Göinge och Hörby. Kristianstads kommun är projektägare. Övriga samverkansparter är bemanningsföretag och näringslivet i regionen. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och pågår från 1 februari 2017 till 31 januari 2020. 

Mentorsprogrammet: http://www.skanenordost.se/arbetsmarknad/NANA/mentorskap/

Intresseanmälan: https://www.kristianstad.se/mentor-nana/

Mer info http://www.skanenordost.se/arbetsmarknad/NANA/

Ungdomstorget

Ungdomstorgets uppdrag är att vägleda och stödja ungdomar mellan 16-29 år till arbete och studier samt att bidra till samordning mellan de deltagande aktörerna. Ungdomstorgets mål är att:

 • Bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten
 • Ungdomar ska uppleva att Ungdomstorget varit till stöd
 • Samverkan mellan myndigheter ska förenklas
 • Nå kommunens ungdomar i behov av stöd och vägledning
 • Bidra till att kommunens och Arbetsförmedlingens åtgärder blir kända för ungdomar

  Läs mer om Ungdomstorget här.

Within

Within är ett Socialfondsprojekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 - 24 år som saknar fäste både i skola och på arbetsmarknad. Målet är att deltagarna ska komma närmare studier eller arbete. Detta sker genom en rad olika aktiviteter utifrån en individuell handlingsplan som samtal, studiemotiverande insatser, jobbtorg, myndighetskontakter, psykisk och fysisk hälsa och mötesplatser.

Projektet är en samverkan mellan fem nordostskånska kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Hörby samt ett övergripande metodutvecklingsprojekt. Kristianstads kommun är projektägare. Projektet pågår från 1 november 2015 till 31 oktober 2018 och medfinansieras av

Europeiska socialfonden med 17,2 miljoner kronor

Within kompetens

Projektets målsättning är att stärka kompetensen hos medarbetare och arbetsorganisation i Osby, Östra Göinge, Hässleholms och Kristianstads kommuner kring faktorer som påverkar att unga hamnar i ett upplevt utanförskap långt från utbildning och arbete.  För att kunna arbeta både preventivt och med de unga som har behov av stöd nu, fokuseras det på ökade kunskaper om bemötande och psykisk ohälsa. Syftet är att projektet ska bidra till en utveckling av en mer flexibel och konkret samverkan mellan utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad med fokus att se och bemöta individen utifrån de förutsättningar och behov som de har. Projektet ska även främja nya nätverk mellan kommuner, myndigheter och andra organisationer/ ideella sektorn. Målsättningen är att insatserna i förlängningen ska leda till färre unga i arbetslöshet i Skåne Nordostkommunerna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lärlingsakademin

Telefon

0738 532378

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Marie Strandberg

Projektledare

0738-532378

Kontakt

NANA

Telefon

0738-53 28 20

Besöksadress

Kanalgatan 24

29131 Kristianstad

Fler kontakter

Dijana Baric

Projektledare

0738-53 28 20

Kontakt

Ungdomstorget

Telefon

0728-85 84 17

Besöksadress

Kanalgatan 24

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Josefin Karlsson

Samordnare

0728-85 84 17

Kontakt

Within

Telefon

0728-85 82 64

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2 E

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Kaisa Welander

Projektledare

0728-85 82 64

Kontakt

Within kompetens

Telefon

0728-85 82 27

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2 E

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Lena Bertilsson

Projektledare

0728-85 82 64