Lyckas med dina studier

Utbildningen på komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna.

Att studera på komvux/vuxenutbildning

På komvux är studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre, vilket betyder att du som student får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier. I vilken takt du vill studera och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en Studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig också att upprätta en individuell studieplan som du sedan följer under studierna.

Att läsa nätkurs

Glad man vid datorEn nätbaserad kurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Innehållsmässigt är det ingen skillnad mellan att läsa nätbaserat eller lektionsbundet. Alla kurser bygger på det centrala innehållet samt kunskapskraven i ämnesplanen (www.skolverket.se).

Eget ansvar med lärares stöd

För att lyckas med studierna krävs disciplin. Du behöver exempelvis kunna läsa dig till instruktioner och ta egna initiativ. Det krävs också en viss datorvana. På Komvux arbetar många kompetenta lärare som hjälper dig vid behov. Du får personlig feedback och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen. Det mesta av kommunikationen mellan lärare och elev sker i vår lärplattform Google Classroom.

I många kurser finns det inplanerade obligatoriska träffar. Antalet träffar varierar från kurs till kurs men du får veta i god tid när du måste komma till skolan. Vissa kurser har inga obligatoriska träffar.

Alla elever får en e-postadress på Google samt ett antal verktyg som kan användas i skolarbetet. Skolan ger inloggning till det som kallas för G Suite for Education. Det är viktigt att ofta (flera gånger i veckan) vara inne i lärplattformen för att ta del av viktig information.

Studieteknik

Koncentrerad kvinna vid datorFör att lyckas med studierna är det viktigt att du använder dig av en god studieteknik. Längst ner på den här sidan hittar du dokument som ger dig information och tips om hur du kan lägga upp din egen studieteknik på ett bra sätt.

Handledning

På Komvux eftersträvar vi flexibilitet, vi vill att du ska lyckas med dina studier! Handledning kan ske på många olika sätt. Hur, var och när handledning kan ske varierar mellan olika ämnen och lärare. I vissa fall innebär det att handledningstid läggs ut i schemat, i vissa fall att du meddelar din lärare via mejl. Handledning kan också göras via videokonferens. Det är viktigt att komma överens om handledningstider med den/de lärare just du har.

Studieaktivitet

På Komvux är det centrala att du visar studieaktivitet, det vill säga att du visar för din lärare att du deltar i undervisningen och gör progression i ditt lärande. Beroende på individuell studieplan kan det se olika ut för olika elever. Följande grundregel gäller:

1 § Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Svensk författningssamling 2011:1108.

Sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

För ledighet gäller:

3 § Rektorn får bevilja en elev ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Svensk författningssamling 2011:1108.

Fusk

Fusk vid provtillfällen ger automatiskt F på provet. Elev som avslöjas med att presentera andras arbeten som sina egna, kopierar direkt från källa eller fuskar under prov får betyget F på det inlämnade arbetet/provet. Huruvida eleven underkänns på hela kursen beslutas efter samråd mellan berörd lärare och rektor. Fusk eller försök till fusk är oacceptabelt vid Komvux i Kristianstad.

Följande definition av fusk gäller på vår skola:

• För inlämningsuppgifter gäller att om en källa (bok, tidskrift, tidning, internet, etcetera) använts ska den alltid redovisas i en källförteckning.

• Otillåtna hjälpmedel används under skrivning.

• Någon annan än eleven skriver en hemtentamen.

• Texter kopieras i större eller mindre omfattning från andra elevers arbeten, från internet eller andra källor.

• Eleven använder samma text (ibland något modifierad) i flera kurser utan att överenskommelse med lärare finns.

• Eleven ändrar texten i en av läraren rättad och återlämnad skrivning och hävdar att den rättats felaktigt.

• Elever i olika undervisningsgrupper lämnar identiska texter i eget namn till sina respektive lärare.

Skolan använder antiplagiatprogrammet Urkund.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.