Likabehandling

Alla barn och elever ska få lov att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Ingen ska behöva känna sig mobbad av andra. Förskolor och skolor gör en plan som ska förebygga diskriminering och kränkande behandling och främja likabehandling.

Vi lägger stor vikt vid att jobba förebyggande mot mobbning, kränkningar och trakasserier.
Vi lägger stor vikt vid att jobba förebyggande mot mobbning, kränkningar och trakasserier.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Att upprätta planer är en del i värdegrundsarbetet. Ändamålet är att främja barns och elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering på grund av:

  • kön, könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionshinder
  • ålder
  • tillgänglighet

Varje år upprättas eller revideras planerna. På varje förskolas och skolas webbsida finns länkar till deras likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Barn och elever ska skyddas mot kränkningar. Om misstanke om kränkning finns ska genast åtgärder vidtas.

Mobbning

Mobbning innebär att ett barn eller en elev återkommande blir trakasserad eller kränkt. Det kan vara när någon kränks fysiskt eller psykiskt. Det kan också vara att bli utesluten, bli kallad för nedsättande saker eller bli utsatt för våld.

Att jobba förebyggande

På förskolor och skolor läggs särskild vikt vid att jobba förebyggande mot mobbning, kränkningar och trakasserier. I förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner beskrivs arbete som är förebyggande mot mobbning.

I takt med barns och elevers stigande ålder förändras och utvecklas det förebyggande arbetet.

En del skolor använder särskilda metoder eller arbetssätt för att förebygga mobbning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.