Inflytande och samverkan

Från det att barnet börjar på förskola tills att det blir myndigt samverkar pedagoger med både vårdnadshavare och elever. Samverkan sker på många olika sätt och är viktig för barnets utveckling och lärande.

Förskola

Under förskoletiden har vårdnadshavare daglig kontakt med personalen. Därutöver finns föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Kommunikation sker även digitalt via via våra skolsystem.

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

I takt med att barnen utvecklas och blir äldre och mer självständiga minskas den dagliga kontakten med vårdnadshavarna. Samverkan sker främst via våra skolsystem och via utvecklingssamtal, föräldramöte och föräldraråd.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Fram till dess att eleven fyller 18 år bjuds vårdnadshavare in till utvecklingssamtal och föräldramöte. Därefter är eleven själv ansvarig för sin utbildning. Vårdnadshavarna kan medverka vid utvecklingssamtal och föräldramöte om den myndiga eleven vill.

Barns och elevers inflytande

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. Verksamheterna ska på olika sätt stimulera dem till att ta en aktiv del av utbildningen. De ska informeras om frågor som rör dem.

Formerna för hur barn och elever ska ges inflytande varierar och ska anpassas efter mognad och ålder.

I skolan finns olika forum för elevinflytande såsom klassråd, elevråd och matråd.

Elevskyddsombud

I Arbetsmiljölagen finns bestämmelser om elevskyddsombud. Elevskyddsombuden får utbildning för sitt uppdrag. 

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdomar som går i grundskolan och gymnasieskolan och är aktiva i sin skolas elevkår eller elevråd. För att vara med i rådet ska man brinna för ungdomsfrågor och vilja förändra barn och ungas situation i Kristianstad.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.