Skolskjuts

Vårdnadshavare som har barn som är berättigade till skolskjuts får i god tid ett mejl där vårdnadshavaren aktivt måste tacka ja om barnet ska ha skolskjuts. Detta gäller både vanlig skolbuss och skoltaxi.

Har ni växelvis boende eller taxi vid särskilda skäl gäller precis som tidigare år att man ansöker inför varje nytt läsår.

För att man ska vara garanterad skolskjuts vid läsårets början ska man ha tackat ja eller fyllt i ny ansökan mellan 2023-03-31 - 2023-05-31. Vi har fyra veckors handläggningstid och handlägger inte några ärenden mellan veckorna 28-31.

Bekräfta skolskjuts - vårdnadshavarportalen

För frågor och funderingar kontakta skolskjuts@kristianstad.se eller ring 044-13 23 61.

Skolskjuts för grundskoleelever

Utförlig text kring regler för skolskjuts i Kristianstads kommun kan du se i det fastställda skolskjutsreglementet som finns nederst på denna sida.

Du som vårdnadshavare måste aktivt tacka "ja" till skolskjuts om eleven är skolskjutsberättigad.
Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. Om du bor utanför ordinarie sträckor kan du kontakta transportavdelningen. Använd kartan för skolskjutsturer om du vill se turerna för grundskolans skolskjutsar.

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hem och skola vara minst:

  • 2 000 m för åk F - 1
  • 2 500 m för åk 2 - 3
  • 3 000 m för åk 4 - 6
  • 4 000 m för åk 7 - 9

Eleverna hämtas inte vid hemmet:

  • elev i åk F - 1 kan få ta sig fram 2 000 m till en hållplats
  • elev i åk 2 - 3 får ta sig fram 2 500 m
  • övriga 3 000 m

Eventuella störningar i skolskjutstrafikens morgonturer meddelas genom P4 Radio Kristianstad och på kristianstad.se. 

Skolskjuts vid växelvis boende för elever på grundskola

Elever som bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts. Tänk på att det bara går att ansöka för elever på grundskola. Båda föräldrarna måste vara folkbokförda i Kristianstads kommun och en av vårdnadshavarna ska bo i det aktuella upptagningsområdet.

Även vid tidigare beviljad skolskjuts ska ny ansökan göras inför nytt läsår. Ansökan ska göras under perioden 1 april - 31 maj för garanterad skolskjuts vid skolstart. Ansökningar efter denna period innebär handläggningstid på fyra veckor. Handläggning sker inte under veckorna 28-31. 

E-tjänsten för skolskjuts vid växelvis boende kräver att båda vårdnadshavarna ska signera ansökan. Ett mejl med signering skickas till den vårdnadshavare som inte gör själva ansökan. Tänk på att signeringen kan ta upp emot 1-2 minuter. Vänta kvar tills du har fått bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. 
Ansökan, Skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att vid utformning av sin anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Inom anpassad grundskola gäller samma regler som för grundskolan. Beträffande anpassad gymnasieskola har elever vid behov rätt till kostnadsfri skolskjuts om de går i en kommunal anpassad gymnasieskola i hemkommunen.

Ansökan

Inför varje nytt läsår ska berörda vårdnadshavare och elever informeras om hur skolskjuts genomförs till den aktuella skolan. Ansökan om skolskjuts alternativ resebidrag skall ske genom fysisk blankett som tillställs Gemensam service, fordons- och transportenheten.

Om eleven byter skola eller byter bostadsadress ska ny ansökan om skolskjuts göras.

Ansökan för läsåret 2023/2024 skall göras mellan 26 april – 4 juni. Ansökningar efter denna period innebär handläggningstid på fyra veckor.

Ansökan skickas till Gemensam service, fordons- och transportenheten, 291 80 Kristianstad.

De vårdnadshavare/elever som har skolskjuts sedan tidigare behöver inte förnya sina ansökningar ifall de går kvar på samma skola.

Beslut tas på delegation av ekonomichefen, barn- och utbildningsförvaltningen, i samråd med ansvarig rektor på berörd skola. Beräknad handläggningstid 3-4 veckor. Ingen handläggning sker under perioden vecka 28-31

Fritidshem och lov

Kommunen är inte skyldig enligt lag att transportera elever i anpassad grundskola till och från fritidshem. Kristianstads kommun har dock valt att erbjuda skjuts till och från fritidshem om det ersätter den lagstadgade skolskjutsen. Det är ekonomichef, barn och utbildningsförvaltningen, som i samråd med rektor beslutar om vilka turer som ska köras i syfte att nå största möjliga samordning.

Vid lov och i de fall ovan erbjudna transporter till och från fritidshem inte passar vårdnadshavarnas önskemål, bör vårdnadshavarna söka färdtjänst. Färdtjänst sökes via Skånetrafiken och handläggningstiden är 1-4 veckor.

Direkt till Skånetrafikens webbsida om färdtjänst

Om man flyttar eller väljer fristående skola

Kommunen är inte skyldig att ge skolskjuts om man väljer att gå i en annan grundskola än den kommunen annars skulle ha placerat dem i. Här avses den skola som omfattas av den s.k. närhetsprincipen. Detta innebär att en elev har rätt att gå i en skolenhet nära hemmet eller, om ingen skolenhet finns inom skolskjutsavståndet från folkbokföringsadressen, på en skolenhet dit skolskjuts går.

Om man flyttar kan rätten till skolskjuts upphöra om man väljer att eleven ska gå kvar i den gamla skolan. Detta är om den gamla skolan ligger så långt från den nya folkbokföringsadressen att den inte är den skola som eleven skulle ha placerats i efter flytten om vårdnadshavaren inte gjort något aktivt val.

Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter skall kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall.

Kristianstadskartan

Regler och lagar om skolskjuts

För information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se vårt skolskjutsreglemente under relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.