Särskola

Särskolan är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever med utvecklingsstörning som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven. Utbildningen anpassas efter varje elevs egna förutsättningar.

Grundsärskola

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Inriktningen träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan följande fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Vad styr verksamheten?

Skollagen, förordningar och läroplanen ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan där man kan läsa om grundsärskolans grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och olika betyg i årskurserna 6 och 9 för grundsärskolans ämnen. För grundsärskolans ämnesområden beskriver kunskapskraven vilka kunskaper som krävs för grundläggande kunskaper och  fördjupade kunskaper i årskurs 9. Läroplaner och kursplaner  

Hur sker betygssättningen?

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. I Kristianstad finns fyra yrkesinriktade program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.