Särskilt stöd

En del barn och elever behöver mer stöd än andra för att klara den dagliga vistelsen i förskola eller skola. De kan också behöva stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd för att klara av att nå målen för utbildningen.

I det dagliga arbetet på förskolan eller skolan ges olika former av stöd som kan vara just den dagen eller just den situationen. För de allra flesta barn och elever ges stöd i gruppen eller klassen som kan vara extra anpassningar. För en del barn och elever behövs dock ett särskilt stöd ges.  Det finns då flera olika personalkategorier som har till uppgift att ge stöd åt barn och elever. I kommunen finns en central verksamhet, Centrala elevhälsan, med medarbetare som har särskild kompetens i att handleda personal på förskolor och skolor.

Utredningar och åtgärdsprogram

Om en elev inte förväntas nå målen ska en pedagogisk utredning genomföras. Utredningen ska visa om särskilt stöd behövs. Därefter beslutar rektor om att ett  åtgärdsprogram ska upprättas. I detta ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram tas fram.

Särskild undervisningsgrupp

Om det finns särskilda skäl kan särskilt stöd ges enskilt eller i annan undervisningsgrupp än vad eleven normalt tillhör. Placering i resursskola är en särskild undervisningsgrupp.

Anpassad studiegång

Anpassad studiegång innebär att skolan frångår timplanen för en elev, till exempel genom att ta bort ämnen. Anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerat. Beslut om anpassad studiegång tas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.