Milners gymnasiesärskola

Milners gymnasiesärskola är en skola för elever med flerfunktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. Skolan har två avdelningar, Flora och Äng, där personalen har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Vår verksamhet

Milners gymnasiesärskola har individuellt program på gymnasiesärskolan åk 1-4. Eleverna undervisas efter läroplanens ämne eller ämnesområde. Varje elev erbjuds ett individuellt pedagogiskt upplägg med både enskild och undervisning i mindre grupper. Vi skapar en känsla av sammanhang med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagens struktur. Tillit och respekt är grundstenarna för lärande och utveckling samt ett aktivt lärande mot självständighet där elevernas styrkor och intresse betonas.

Vi arbetar med bemötande av eleverna utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Eleverna får möjlighet att utveckla och behålla strategier för sitt lärande och eventuella svårigheter kan kompenseras med tydliggörande metodik och redskap inom IT-världen.

Skolans lärmiljö

Skolorna finns nära skogsområdet Björket och det är gångavstånd till centrum. Möjligheter finns till promenader, studiebesök och annat i skolans närhet. För att främja språkutvecklingen hos eleven är det av största vikt att se elevens intressen och motivation, vilket ligger till grund för att skapa möjligheter för språkinlärning och upplevelser efter individens förmåga.

Lärmiljön är individanpassad och har fokus på tydliggörande pedagogik. Varje elev har ett individuellt schema som visar dagens och veckans innehåll. Detta är till stöd för eleven för att få förståelse och sammanhang i sin vardag.

Olika aktivitetsrum för skapande verksamhet, motorik, sinnesövningar, bad samt rytmik och musik är anpassade, liksom utemiljön. Eleverna läser efter läroplanens ämne alternativt ämnesområden.

Personalen

Ansvariga för elevernas utbildning är speciallärare för gymnasiesärskolan och förskollärare, fritidspedagoger samt elevassistenter som tillsammans arbetar i arbetslag.

Rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och speciallärare ingår i elevhälsan och arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja eleverna så att de når utbildningens mål.

Samarbeten

Ett nära samarbete med föräldrar finns i vardagen samt planerade utvecklingssamtal angående elevens individuella utvecklingsplan (IUP) två gånger per läsår.

Vi samarbetar med Barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Avdelning Flora

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0724-67 81 86

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 29

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Daniel Persson

Rektor GYSÄR

044-13 63 01

Kontakt

Avdelning Äng

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0733-13 40 23

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 33 I

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Daniel Persson

Rektor GYSÄR

044-13 63 01