Välja skola

Det år barnet fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Välj den skola du vill att ditt barn ska gå på genom att ansöka via e-tjänst eller blankett. Du kan ansöka om plats i fritidshem efter besked om skolplacering.

Det är dags att börja i förskoleklass det år barnet fyller 6 år.
Det är dags att börja i förskoleklass det år barnet fyller 6 år.

Välja skola

De elever som ska söka skola är barn som är folkbokförda i Kristianstads kommun och som fyller 6 år under 2019. Dessa elever ska börja den numera obligatoriska förskoleklassen (F-klass) på en grundskola.

Om du är vårdnadshavare ska du söka skola för ditt barn. Du får ett informationsbrev med posten när det är dags att ansöka. Ansökan kan göras till fem skolor som rangordnas 1-5. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan för att den skall vara giltig.

Så här ansöker du

Vårdnadshavare ansöker enklast med BankID eller mobilt BankID via vår e-tjänst. Ansökningsperioden för e-tjänsten är 25 februari till 15 mars. Om någon av vårdnadshavarna saknar BankID, kan du lämna in en ansökan på pappersblankett, som båda vårdnadshavare ska skriva under. Blanketten ska vara placeringsenheten tillhanda senast 13 mars.

Ny ansökan kan göras flera gånger så länge skolvalsperioden pågår. Därefter upphör möjligheten att välja skola.

Besked om placering

I början av april lämnas besked om vilken skola ditt barn placerats på. Beslutet hämtas i e-tjänsten. Om ansökan inte gjordes via e-tjänsten skickas beslutet hem med posten.

Hur väljer jag fristående skola?

Om du vill söka plats på en fristående skola vill vi att du markerar detta genom att välja "Fristående skola" som förstaval i vårt skolvalssystem. Detta är dock ingen ansökan till en fristående skola utan bara ett planeringsstöd för oss. Ansökan gör du direkt till den fristående skolan. Du hittar samtliga skolor i kommunen här:

Förskolor och skolor A-Ö

Hur väljer jag profilklass eller inriktning?

Om du önskar söka till en så kallad profilklass har de färdighetsprov som avgör vilka elever som får placering där. Skolor kan också ha så kallade inriktningar. Till dessa finns inga färdighetsprov och dit sker valet genom ordinarie skolval.

Profilklasser och särskilda inriktningar

Vad händer om jag inte väljer någon skola?

Om du inte söker skola för ditt barn, lämnar ogiltig ansökan eller inkommer med ansökan för sent, placeras eleven på en skola inom närhetsprincipen eller på skola dit anvisad skolskjuts går.

Urvalskriterier

Urvalskriterierna används om det är fler sökande till en skola än det finns platser. Läs mer här:

Urvalskriterier vid skolplcering

På väg att bosätta er i Kristianstad?

Om du är på väg att flytta till Kristianstad och vill att ditt barn ska gå i någon av Kristianstads kommuns skolor tar du kontakt med placeringsenheten.

Byte av skola

Byte av skola är endast möjligt att göra om man redan har en placering på en skola. Byte beviljas endast om det finns plats på den önskade skolan. Läs mer på vår sida om att byta skola.

Byta skola

Tidigare eller senare skolstart

Vårdnadshavare kan ansöka om att barnet ska få börja skolan ett år tidigare respektive ett år senare än det år barnet fyller 6 år. Kontakta placeringsenheten om du vill ansöka om detta.

  • Om barnet önskas börja vid 5 års ålder ska skolan bedöma om barnet har förutsättningar för att klara det. I så fall börjar elever direkt i årskurs 1 det år barnet fyller 6 år. Rektor beslutar.
  • Om barnet önskas börja vid 7 års ålder, så kallad uppskjuten skolplikt, krävs särskilda skäl. Barnet har då rätt att gå kvar i förskolan och börjar i förskoleklass det år barnet fyller 7 år. Skolchef beslutar.

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering. Information om fritidshem hittar du här:

Fritidshem, fritids

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här: 

Modermål, hemspråk

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.