Välja skola inför årskurs 7

Skolvalet inför hösten 2022 är stängt. I början av april kommer du att få besked om vilken skola ditt barn får placering på.

Skolval inför läsår 2022/2023

Om ditt barn är folkbokfört i Kristianstads kommun och ska börja i årskurs 7 till hösten, finns möjligheten att göra ett skolval under en period på två veckor i februari-mars. I skolvalet kan ni önska upp till tre skolor som rangordnas 1-3. Genom att önska tre skolor ökar chansen att få en plats på någon skola som du önskat. Om du bara anger en skola och ditt barn inte får plats där kommer ditt barn placeras på annan skola nära hemmet.

Elever som i dag går på en skola som har årskurs F-9 har en garanterad plats i årskurs 7 på nuvarande skola, även om inget aktivt val görs.

Ansökan och valperiod

Ansökan om önskad skola görs i vår e-tjänst. Inför läsåret 2022/2023 är e-tjänsten öppen för skolval måndag 28 februari-söndag 13 mars 2022. För att ansöka via e-tjänsten krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID. Om ni är två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan var för sig för att den ska vara giltig.

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolval ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Blanketten finns endast tillgänglig här på hemsidan och på medborgarcenter i Rådhus Skåne under skolvalsperioden (28 februari-13 mars 2022).

Om du ansöker om skolval via blankett ska blanketten vara inkommen till placeringsenheten eller lämnas till medborgarcenter i Rådhus Skåne senast fredag den 11 mars 2022.

Läs mer under skola nära hemmet

Profilklass

Vissa kommunala skolor har en så kallad profilklass. Profilklass söks på olika sätt:

 • Om profilklassen har färdighetsprov sker intag via detta prov och inte via det digitala skolvalet. Kontakta dessa skolor direkt om ni önskar plats där.
 • Profilklasser som inte har färdighetsprov söks inom det digitala skolvalet i vår e-tjänst.

Har du fått beslut om en placering på en profilklass med antagningsprov behöver du inte göra något annat skolval.

På sidan "Grundskola" kan du läsa mer om profilklass och se vilka som finns.

Läs mer om profilklasser i grundskolan 

Välja en fristående skola

Om eleven önskar börja i en fristående skola, görs ansökan direkt till den skolan. Kontakta den fristående skolan för besked om sista ansökningsdag. Om eleven får placering på en fristående skola ska det meddelas till placeringsenheten via e-post till:

skolplaceringar@kristianstad.se

Som ett planeringsstöd inför kommunens skolplaceringar ska det i skolvalet önskas "05 Fristående verksamhet" i e-tjänsten. Observera att detta är ingen ansökan utan endast ett planeringsstöd för kommunen.

Ogiltig ansökan eller ej inskickad ansökan

Om ansökan inte är signerad av samtliga vårdnadshavare eller inte är inskickad inom ansökningstiden är ansökan ogiltig. Vid ogiltig ansökan räknas det som att inget val gjorts och ditt barn placeras på en skola nära hemmet, eller på en skola dit ditt barn är berättigad att få skolskjuts. Det samma gäller om ni inte gör någon ansökan alls.

De elever som idag går på en F-9 skola har en garanterad plats i årskurs 7 på nuvarande skola, även om inget aktivt val gjorts eller om ansökan av någon anledning är ogiltig.

Beslut om skolplacering

Cirka tre veckor efter att skolvalet stängts kommer du att få ett mejl om att beslut om skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten. Om du ansökt via blankett alternativt inte gjort något aktivt val skickas beslutet med post. Om eleven går på en F-9-skola och inte gör något aktivt val till årskurs 7 utfärdas inget nytt beslut om placering på den skolan. Vi utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Elever som är folkbokförda i Kristianstads kommun har rätt till en skolplacering på en kommunal skola nära hemmet eller på en skola dit ditt barn är berättigad att få skolskjuts. Om det finns fler sökande än platser på önskad skola sker urval enligt fastställda principer och urvalskriterier för skolplaceringar.

Direkt till e-tjänst

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

Skolbyte för blivande årskurs 7

Om ni inte är nöjda med beslutet om skolplacering har ni möjlighet att ansöka om skolbyte under en period på cirka en vecka i april för att få besked under maj månad.

Byte beviljas endast i mån av plats, är det fler sökande än det finns tillgängliga platser används fastställda urvalskriterier.

E-tjänsten för skolbyte inför läsåret 2022/2023 är öppen 15-24 april 2022. Om du ansöker om skolbyte via blankett ska blanketten vara inkommen till placeringsenheten eller lämnas till medborgarcenter i Rådhus Skåne senast fredagen den 22 april 2022.

Ansökningar som är inskickade under ovanstående period får beslut om placering i början av maj. Inkommen ansökan om skolbyte efter den 24 april hanteras först i slutet av juni och i början av augusti.

Läs mer om att byta skola

Urvalskriterier

Fastställda principer och urvalskriterier för skolplaceringar används om det är fler sökande till en skola än det finns platser.

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

På väg att bosätta er i Kristianstad

Om du är på väg att flytta till Kristianstads kommun inför nästa läsår och har barn som ska börja i årskurs 7 kontaktar du placeringsenheten för mer information.

Läs mer om inflyttning

Modersmålsundervisning

Elev har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här:

Läs mer om modersmål

Skola nära hemmet - skolskjutsgränser

Alla vårdnadshavare som önskar ska få en skolplacering för sitt barn på en skola nära hemmet. Det betyder inte att ditt barn är garanterat plats på den skola som ligger närmast hemmet. Skola nära hemmet (närhetsprincipen) avser de skolor som ligger inom nedan specificerade avstånd (skolskjutsgränser) från barnets folkbokföringsadress. Avstånd för skolskjutsgränser avser kortaste väg till skolan, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

Om barnet inte har någon skola nära hemmet enligt nedan avstånd så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats genom skolskjuts (anvisad skola). Rätten till skolskjuts upphör om man väljer en skola som ligger utanför respektive skolskjutsgräns dit man inte har anvisad skolskjuts.

 • 2 000 m för åk F-1
 • 2 500 m för åk 2-3
 • 3 000 m för åk 4-6
 • 4 000 m för åk 7-9

Läs mer och kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.