Urvalskriterier vid skolplacering

Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som du som vårdnadshavare önskar. Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns plats till. I dessa fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt fastställda principer.

Grundregeln är att eleven ska placeras på den skola som du som vårdnadshavare önskar. Det kallas allmänt för närhetsprincipen och innebär att alla elever har rätt att antingen få gå i en skola som ligger inom skolskjutsgränsen från folkbokföringsadressen eller att få skolskjuts till en anvisad skola förutsatt att skolskjuts är berättigad.

 • 2000 m för åk F-1
 • 2500 m för åk 2-3
 • 3000 m för åk 4-6
 • 4000 m för åk 7-9

Avstånd för skolskjutsgräns avser kortaste vägen till skolan från folkbokföringsadressen, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den nationella vägdatabasen (NVDB).

Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns platser på skolan. I så fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt de principer som fastställts av barn- utbildningsnämnden. Det är de elever som bäst uppfyller nedanstående kriterier som får plats på skolan. Kriterierna gäller i prioriteringsordning där ett lägre rankat kriterium endast får betydelse i det fall högre rankade kriterier är lika för flera elever och önskemål om vald skolenhet i berörd årskurs inte kan tillgodoses för samtliga dessa elever.

 1. Elever med skyddad identitet.
 2. Externa elever med särskilda skäl.
 3. Relativ närhet.
 4. Syskonförtur.
 5. Absolut avstånd
 6. Lottning
 7. Annan skola så nära hemmet som möjligt.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär skillnaden i avståndet mellan hemmet och vald skola respektive till en så kallad referensskola.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. Referensskolan är:

 • Den näst närmaste skolenheten (om eleven sökt skolenheten närmast hemmet), eller
 • Den närmaste skolenheten (om eleven inte sökt skolenheten närmast hemmet).

Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till vald skolenhet.

Referensskolan behöver inte ha valts, utan utgör endast en referens vid beräkningen av det relativa avståndet. Om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativ närhet som går före elev med kortare relativa närhet, se exempel nedan. 

I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre relativ närhet än vad Sara har. Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet är 850-700=150 m och Saras är 600-500=100 m. Sara, som placeras på skola B, får oavsett detta en kortare skolväg än Ali.
Sara och Ali har valt samma skola (A). Sara har 600 meter till sin referensskola (B) och 500 meter till sin valda skola (A). Relativ närhet för Sara är 600-500=100 meter. Ali har 850 meter till sin referensskola (C) och 700 meter till sin valda skola (A). Relativ närhet för Ali är 850-700=150 meter. I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre relativ närhet än vad Sara har. Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Sara, som placeras på skola B, får oavsett detta en kortare skolväg än Ali.

Syskonförtur

Hänsyn till syskon tas för de elever som har samma relativa närhet. Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går i årskurs F-3 på den sökta skolan under det läsår ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll (ej nödvändigtvis biologiska syskon). Om elever har samma relativa närhet och dessa elever även har syskon i årskurs F-3 går platsen till den elev med det kortaste absoluta avståndet till önskad skola.

Absolut avstånd

Här avses det absoluta avståndet mellan elevernas folkbokföringsadresser och önskad skola. Om flera elever har samma relativa närhet och syskon (eller ingen har syskon) på önskad skola får den som har det kortaste absoluta avståndet till skolan platsen.

Lottning

Lottningen utförs automatiskt av det digitala placeringssystemet och används endast i det fall flera elever har samma relativa närhet, samma syskonförtur och samma absoluta avstånd. Eleven som vinner lottningen får företräde till önskad skolenhet.

Mätning

Med avstånd avses den faktiska gång-/cykelvägen till skolenheten, inte fågelvägen, stigar eller motsvarande. Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator och gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.