Urvalskriterier vid skolplacering

Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som du som vårdnadshavare önskar. Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns plats till. I dessa fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt fastställda principer.

Grundregeln är att eleven ska placeras på den skola som du som vårdnadshavare önskar. Det kallas allmänt för närhetsprincipen och innebär att alla elever har rätt att antingen få gå i en skola som ligger inom skolskjutsgränsen från hemmet eller att få skolskjuts till skolan om skolskjuts är berättigad.

Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns platser på skolan. I så fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt de principer som fastställts av barn- utbildningsnämnden. Det är de elever som bäst uppfyller dessa kriterier som får plats på skolan:

 1. Elever med skyddad identitet.
 2. Externa elever med särskilda skäl.
 3. Relativ närhet.
 4. Syskonförtur.
 5. Absolut närhet.
 6. Annan skola så nära hemmet som möjligt.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär skillnaden i avståndet mellan hemmet och vald skola respektive till en så kallad referensskola. Om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har störst relativ närhet som har rätt till platsen. Med skolväg avses kortaste väg till skolan. Här räknas endast vägar och gång-/cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Referensskolan behöver inte ha valts, utan utgör endast en referens vid beräkningen av det relativa avståndet

I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre relativ närhet än vad Sara har. Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet är 850-700=150 m och Saras är 600-500=100 m. Sara, som placeras på skola B, får oavsett detta en kortare skolväg än Ali.
I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre relativ närhet än vad Sara har. Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet är 850-700=150 m och Saras är 600-500=100 m. Sara, som placeras på skola B, får oavsett detta en kortare skolväg än Ali.

Syskonförtur

Hänsyn till syskon tas för de elever som har samma relativa närhet. Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går i årskurs F-3 på den sökta skolan under det läsår ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll (ej nödvändigtvis biologiska syskon). Om elever har samma relativa närhet och dessa elever även har syskon i årskurs F-3 går platsen till den elev med det kortaste absoluta avståndet till önskad skola.

Absolut närhet

Om två elever har samma relativa närhet och båda (eller ingen av dem) har syskon på önskad skola får den som har det kortaste absoluta avståndet till skolan platsen.

Mätning

Med avstånd avses den faktiska gång-/cykelvägen till skolenheten, inte fågelvägen, stigar eller motsvarande. Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator och gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.