Här är Tollarps bästa skola.
Här är Tollarps bästa skola.

Tollarps skola

Vi ligger intill den fantastiska Vramsån och vi är ett stenkast från fantastisk natur i Stackedala. Vår skola präglas av ett varmt och välkomnande klimat där "alla känner alla".

 Tollarps skola är en F-9 skola i kommunal regi, som även bedriver fritidsverksamhet, för årskurs F-6. På skolan finns ca 420 elever i åldershomogena klasser. Dessa klasser är indelade i två spår, A och B.

Skolan har fyra övergripande arbetslag indelade i F-3, 4-6, 7-9, samt elevhälsans arbetslag, EHT. I det sistnämnda arbetslaget finns speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare, samt rektorer. Det råder en god kollegial stämning i arbetslagen, där hög måluppfyllelse och ett lösningsfokuserat samarbete är i fokus. Pedagogerna har bred kompetens med hög ämnesbehörighet. Erfarenhet och kunskap tas tillvara för att nå en helhetssyn. Det råder engagemang och ett positivt, inkluderande förhållningssätt. Stor vikt läggs vid att eleven har kunskap om vilka förmågor och mål, som bedöms i varje ämne, samt hur eleven kan arbeta mot dessa. Skolan bedriver värdegrundsarbete, som en röd tråd, genom hela verksamheten, där målet är att skapa trygghet och trivsel, samt utveckla elevens förmågor för att aktivt kunna verka i demokrati.

På fritidshemmet erbjuder Tollarps skola en stimulerande verksamhet, som bidrar till lärande och utveckling. Fritidshemmets uppdrag är att ge eleverna en meningsfull fritid, samt vara en komplettering till skolan för lärande och social utveckling. Fritidshemmen är indelade i två avdelningar för elever i årskurs F-2, Borgslyckan och Källarlyckan. Elever i årskurs 3-6 vistas på Klubben, Ågården. Avdelningarna samarbetar i olika sammanhang. Öppettiderna för denna verksamhet är måndag-fredag kl 06.15-18.30.

Tollarps skola ska vara en skola där varje elev ska kunna känna att han eller hon har lyckats med hänsyn till sina personliga förutsättningar och mål.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.