Sånnaskolan

Sånnaskolan i Åhus är skolan med varm och vänlig atmosfär, där elever och personal trivs och elevernas måluppfyllelse är hög. Vi har elever i förskoleklass upp till årskurs 9. På skolan finns också Kristianstads enda kommunala Montessoriskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9.

Så här såg det ut när våra paviljonger invigdes inför läsåret 2015/16
Så här såg det ut när våra paviljonger invigdes inför läsåret 2015/16

Vår verksamhet

lektion på Sånnaskolan

Sånnaskolan är en F-9 skola. Från årskurs 7 tar vi också emot elever från Villaskolan i Åhus och Yngsjö skola. På skolan finns Kristianstads enda kommunala Montessoriskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Montessoriverksamheten bedrivs  i åldersblandade klasser; F-3, 4-6 och 7-9.  

Skolans olika inriktningar inspirerar varandra och arbetet bedrivs i arbetslag och ämneslag med kollegialt lärande, samplanering och sambedömning i fokus. Skolans vision är att alla elever ska känna sig trygga och arbeta med engagemang och ha en lust och nyfikenhet för att lära.

Just nu befinner sig Sånnaskolan mitt i en nybyggnation. I väntan på att vår nya skola står klar går eleverna i paviljonger som finns på skolgården. 

Läs mer om byggprojektet på Sånnaskolan. 

Förskoleklass - årskurs 6

På skolan finns en förskoleklass och låg- och mellanstadie med åldershomogena klasser.  På F-6 arbetar förutom klasslärarna, även specialpedagog och resurspedagog. De finns i vårt resurscentrum som vi kallar Oasen, men arbetar även ute i klasserna och individuellt med elever och mindre grupper.

Fritidshem

Sånnaskolan erbjuder fritidshem för samtliga barn i förskoleklass till och med årskurs 3 vars föräldrar arbetar eller studerar.

Fritidshem för äldre elever från årskurs 4, erbjuds på ”Klubben”, som finns på Rönnowsskolan.

Under lov och studiedagar slås avdelningar ihop. Under större lov som jullov och sommarlov slås alla fritidshem i Åhus ihop under bestämda veckor.

Högstadiet

Högstadiet är två- eller treparallelligt. Varje måndagsmorgon träffar mentorerna eleverna och går igenom veckans arbete. Man sammanfattar vilka arbetsområden som är igång, vilka läxor och prov/redovisningar eleverna har. Varje vecka har eleven två arbetspass á 60 min som de till största delen själva planerar och förfogar över. Vid dessa pass finns olika ämneskompetenser som eleven kan få hjälp av. Resurscentrum är alltid bemannat och eleven har möjlighet att gå dit och få hjälp, ta igen arbetsuppgifter, göra prov i lugn och ro, alternativt muntligt.  

Åhus Montessoriskola

På skolan finns Kristianstads enda kommunala Montessoriskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9.

Utifrån Maria Montessoris pedagogik, Lgr 11 och övriga måldokument formar vi vår F-9- verksamhet på följande principer:

 • Eleven i centrum - all verksamhet utgår från eleven. Eleven respekteras som en individ med möjligheter - pedagogen är handledare.
 • Förberedd miljö - miljön är tilltalande och inbjuder till arbete. Konkret arbete underlättar förståelsen.
 • Frihet - eleven har frihet att välja arbetsområde, arbetsplats, arbetsformer och tid för  arbete.
 • Ansvar - eleven får tidigt ta ansvar för sig själv, sin miljö och sitt arbete.
 • Självständighet - den förberedda miljön, material, pedagoger och kamrater lockar eleven till att ta egna initiativ. Då utvecklas elevens självförtroende. Maria Montessori uttryckte det så här:  ”Hjälp mig att hjälpa mig själv.”
 • Individualisering - varje elev får undervisning som passar dess utvecklingsnivå och dess arbetstakt.
 • Kreativitet - miljön och olika teman inom t.ex. konst och teknik inspirerar barnet till eget kreativt arbete.
 • Helhetssyn - Varje ämne studeras ur ett helhetsperspektiv med anknytning till världen utanför skolan.  Alla pedagoger samarbetar, har gemensamma värderingar och regler.
 • Åldersintegrering - elever i olika åldersgrupper inspirerar varandra. Samarbete blir en naturlig del i en åldersintegrerad grupp. Barnets sociala kompetens utvecklas. Stadiegränser suddas ut. Samarbete med föräldrar underlättas.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Sånnaskolan

Skolområde: Södra

Telefon

044-13 47 08

Besöksadress

Sandvaktaregatan 1

296 35 Åhus

Postadress

Sånnaskolan

Filippa Strand

Sandvaktaregatan 1

296 35 Åhus

Fler kontakter

Carina Jörnland

Rektor F-6

0733-13 46 49

Magnus Bergkvist

Rektor 7-9

0733-13 46 51

Anette Ekberg

Administratör

044-13 47 08

Filippa Strand

Ekonomiadministratör

044-13 47 05