Misstänkt övergrepp

En medarbetare på Helgedals förskola har polisanmälts för misstänkt övergrepp på barn. Medarbetaren har även arbetat på andra enheter.

Denna sida uppdateras fortlöpande med exempelvis frågor och svar.

Medarbetaren har arbetat inom barn- och utbildningsförvaltningen sedan 2018. Vi förstår att detta kan skapa stor oro och väcka starka känslor hos alla - barn, vårdnadshavare, medarbetare och medborgare.

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en kartläggning av vilka enheter medarbetaren arbetat på. På något ställe har medarbetaren varit vid ett tillfälle och på andra vid flera tillfällen eller längre period. För fullständiga uppgifter se sammanställningen här. 

Nedan ses de enheter som har kunnat verifieras genom dokumentation i förvaltningens system.

Förskolorna är:

 • Backsläntens förskola
 • Dahlgårdens förskola
 • Diamantens förskola
 • Fyrens idrottsförskola
 • Gamlegårdens förskola
 • Helgedals förskola
 • Kryddgårdens förskola
 • Kulladals förskola
 • Lekholmens förskola
 • Linderöds förskola
 • Månsagårdens förskola
 • Näsbyvillans förskola
 • Skogsgläntans idrottsförskola
 • Slättängens förskola
 • Smedjegårdens förskola
 • Snödroppens förskola
 • Sommarlust förskola
 • Svalans förskola
 • Tallbackens förskola
 • Tvedegårds förskola
 • Uddegårdens förskola
 • Villa förskola
 • Vä förskola
 • Västra Vrams förskola
 • Åsums förskola
 • Ängslyckans förskola
 • Österängs förskola

Skolorna är:

 • Kulltorpskolan
 • Parkskolan

Medarbetarens visstidsanställning avslutas i juni. Medarbetaren kommer inte att vara i arbete i någon av våra kommunala förskolor eller skolor.

Polisen utreder ärendet och det råder förundersökningssekretess. Det innebär att barn- och utbildningsförvaltningen inte har någon insyn i brottsutredningen.

Medarbetaren har lämnat utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning och det har inte kommit några indikationer om oegentligheter till ansvariga på barn- och utbildningsförvaltningen avseende medarbetaren innan den aktuella händelsen.

Stöd och hjälp

Om du som vårdnadshavare/förälder har frågor eller funderingar, prata i första hand med pedagogerna på ditt barns avdelning och vid behov kontakta rektor. Behöver du som vårdnadshavare professionellt samtalsstöd kan du kontakta din vårdcentral.

Vid oro för ditt barn kan du kontakta er barnavårdscentral (BVC), Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen (BUP), 044 – 309 23 00 eller
BUP Första linjen, 044 – 309 40 04. Du kan också kontakta Arbete- och välfärdsförvaltningen för råd och stöd, Familj, barn och ungdom. Kristianstads kommuns Medborgarcenter kan också hjälpa till att lotsa dig till kommunens olika verksamheter, 044 – 13 50 00.

Misstänker du att ditt barn utsatts för övergrepp eller vill lämna upplysningar ska du kontakta Polisen, 114 14.

Om du som medarbetare har frågor eller behöver stöd, kontakta närmsta chef eller Kristianstads kommuns företagshälsovård direkt, Arbetsmiljöenheten (AME). Du hittar deras e-tjänster på intranätet: 

E-tjänst för medarbetare
E-tjänst för chef - Stöd till grupp eller organisation
E-tjänst för chef - chefsstöd
E-tjänst för chef - stöd till medarbetare

Kristianstads kommuns stödmaterial:
Att ha ett litet barn som blivit utsatt
Frågor och svar om sexuella övergrepp

Annat stöd

Det finns andra organisationer som kan hjälpa dig som behöver prata eller få mer information om hur du som vårdnadshavare kan agera.

BRIS vuxentelefon – om barn: 077 – 150 50 50
Brottsofferjouren: 044 – 12 17 33
Rädda Barnens Föräldratelefon: 020 – 786 786 eller föräldramejlen: foraldrar@rb.se
Länkar:
Rädda barnen - Detta borde alla veta om sexuella övergrepp
Rädda barnen – Så kan du hjälpa ett barn som utsätts för sexuella övergrepp
Rädda barnen, Stop min kropp – Om du som vuxen eller förälder är orolig för ett barn
Stiftelsen Allmänna Barnhuset - Dags att prata

Vanliga frågor

  • Det är inte första gången detta händer i Kristianstads kommun. Hur kan det hända igen?

   Bara blotta misstanken om att ett övergrepp begåtts i våra verksamheter är fruktansvärt. Vi gör allt i vår makt för att föräldrar och barn ska känna sig trygga. Efter händelsen 2015 har en mängd åtgärder vidtagits, men tyvärr är det väldigt svårt att värja sig mot en individ med uppsåt att göra barn illa.

   Efter 2015 gjordes en översyn av rutiner och riktlinjer i förskolan. Denna mynnade ut i följande:
   1. Rektorer ska på varje förskola besluta hur privata mobiler/motsvarande, som kan användas som fotoutrustning, ska hanteras under arbetstid.
   2. Foton och namnskyltar ska finnas på varje förskola så att medarbetare som är i tjänst är kända för barn och vårdnadshavare.
   3. Kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare.
   4. Vid planering av nya förskolor beaktas behovet av ökad överblickbarhet.
   5. I befintliga lokaler har åtgärder gjorts för ökad överblickbarhet.

   Vi försöker också undvika ensamarbete i så stor utsträckning som möjligt och har sett över stängnings- och öppningsrutiner.

  • Vilken kontroll gör kommunen innan någon anställs eller får praktisera på en förskola eller skola?

   Alla personer som ska anställas eller göra sin praktik i förskolan måste enligt lag uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret som avser Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg. Utdraget får vara högst ett år gammalt. Om man tidigare varit anställd så måste man uppvisa utdrag om det gått mer än 12 månader sedan senaste anställningen upphörde. 

   Belastningsregistret visar enbart om en person har blivit dömd för vissa allvarliga brott. I regel står enbart brott som begåtts under de senaste tio åren med. Brott som omfattas av registerkontrollen är:

   • Alla sexualbrott enligt 6 kap. BrB.
   • Barnpornografibrott
   • Mord
   • Dråp
   • Grov misshandel
   • Människorov
   • Grovt rån

   Registerutdraget är bara en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska bedöma om någon är lämplig att anställa eller anlita eller ta emot i verksamheten. Arbetsgivaren måste också kontrollera på andra sätt, till exempel referenstagning.

  • Hur kan ensamarbete förekomma?

   Det är inte realiserbart att vara flera medarbetare i varje given situation och med varje enskilt barns rätt till integritet i åtanke. Rektor strävar efter att organisera för att medarbetare tillsammans ska kunna arbeta med barnen.

    

  • Varför anställer ni både män och kvinnor i förskolan?

   Vår bemanning ska spegla samhället i allmänhet. Vi strävar efter en blandning av män och kvinnor då förebilder av båda könen behövs. Utifrån diskrimineringsgrunderna hade även ett bortval av män varit felaktigt. Det finns inte heller något som säger att den här typen av brott endast begås av män. 

  • Hur ska jag hantera min oro för om mitt barn är utsatt?

   Var uppmärksam på förändrat beteende över en längre tid (åtminstone 3-4 veckor) och var försiktig med ledande frågor. Om din oro kvarstår, prata med pedagogerna på ditt barns avdelning. Vid fortsatt oro bör du vända dig till polisen.

   Se länkar och kontaktuppgifter på den här sidan för stöd och hjälp.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.