Gamlegårdens förskola

Gamlegårdens förskola ligger centralt på Näsby. Vi har sju avdelningar - tre  småbarnsavdelningar, två storbarnsavdelningar, en allmän förskola samt en resursavdelning för barn i behov av särskilt stöd.

Gamlegårdens förskola ligger på Näsby och är en mångkulturell förskola.
Gamlegårdens förskola ligger på Näsby och är en mångkulturell förskola.

Vår verksamhet

Vallmon, Tussilagon och Solrosen är våra avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år. På Violen och Tusenskönan går barn i åldrarna 3-6 år. Vi har även en allmän förskoleavdelning som heter Syrenen, med verksamhet antingen på förmiddag eller eftermiddag för barn som är 3-6 år. Gulsippan är vår resursavdelning för barn 3-6 år, där några platser är reserverade för barn i behov av särskilt stöd.

Förskolan har öppet 6.30-17.30 med möjlighet till längre öppethållande då behov finns. 

Värdegrundsarbete

Barn som spelar spel.
Vi bygger starka barn som tror på sin egna förmåga och att nå allt de vill.

Vi arbetar utifrån vår likabehandlingsplan som bygger på alla människor lika värde. Detta gör vi genom att diskutera och samtala om vårt pedagogiska arbete utifrån värdegrundsfrågorna.

Vi vill bygga en "vi-känsla" som skapar trygghet för barn, föräldrar och pedagoger. På vår förskola ser vi barnen som allas barn och vi hjälper och stöttar varandra och skapar goda relationer.  

Vi möter människor utifrån ett positivt förhållningssätt och intresse för den enskilda individen. Vår tanke är att alla har rätt att lyckas och att alla kan och gör sitt bästa utifrån deras förutsättningar. Alla har rätt att känna sig meningsfulla oavsett erfarenheter och att mötas på sina egna villkor. Vi bygger starka barn som tror på sin egna förmåga och att nå allt de vill. Vi skapar en tro på framtiden - framtidsmod!

Kunskapssyn

Vår utemiljö.
Vår utemiljö inbjuder till lek och lärande.

På vår förskola tror vi på det kompetenta barnet, där vi skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Barn lär sig på många olika sätt och bär redan med sig erfarenheter innan de kommer till förskolan.

Lärandet ska vara lustfyllt och väcka barnens intresse och nyfikenhet, barn lär i samspel med varandra. Lärandet sker under hela dagen där barnen utforskar sin omvärld genom att undersöka, prova, upptäcka och leka.

Vi är engagerade och lyhörda pedagoger som utmanar barnen vidare i sina tankar och teorier. Detta gör vi genom att lyssna och medvetet ställa frågor som väcker nyfikenhet. Kunskap och lärande går hand i hand med varandra.

Vi vill även skapa goda förutsättningar för det enskilda barnet att bli en god världsmedborgare som värnar om alla människors lika värde och att de ser vikten av den kulturella mångfalden i världen. Vi vill även skapa ett lärande inom hållbar utveckling för en hållbar framtid.

Språkutveckling

Gamlegårdens förskola är en social och kulturell mötesplats. Vi arbetar dagligen aktivt med språkutveckling.  Personalen är utbildad i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Kroppsspråk, bilder och tekniska hjälpmedel såsom IPAD används för att komplettera den verbala kommunikationen.

Under detta läsår kommer område Norras förskolor på olika sätt att aktivt arbeta med Naturvetenskap som övergripande målområde.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Gamlegårdens förskola

Skolområde Norra

Telefon

0733-13 62 34

Besöksadress

Näsbychaussén 74d

291 36 Kristianstad

Fler kontakter

Anna Niklasson

Rektor

0733-13 62 34

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar alla frågor om kö, placeringar och avgifter för barn i förskola. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad