Tidstilldelning

Tidstilldelning är den tid du kan lämna ditt barn på förskolan eller fritidshemmet. För obekväma tider gäller kompletterande regler.

Normaltid

Grunden för barnets schema är vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare informerar personalen om ditt barns vistelsetid i förskolan eller fritidshemmet. Förläggning av de timmar som barnet är i förskola/pedagogisk omsorg och som inte är beroende av vårdnadshavares arbetstid, beslutas av rektor.

Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal. Barn i behov av särskilt stöd som beviljats plats i förskola har rätt att delta i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka om inte ett större tillsynsbehov finns.

Schemaförändring

Barnets vistelsetider ska stämma överens med inlämnat schema. Schematider lämnas löpande i appen Tieto Edu. Tänk på att schemaförändringar ska lämnas minst en vecka i förväg.

Registrera barnschema

För att verksamheten ska vara beredd på förändringen är det viktigt att du också meddelar detta till personalen i förskola/fritidshem eller till dagbarnvårdare. Barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

Rektor kan vid behov begära intyg om vårdnadshavares sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Barn i allmän förskola

Alla barn i åldrarna 3 till 5 år har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola - Allmän förskola. Verksamheten omfattar tre timmar per dag under grundskolans terminer, utlagt på 175 dagar per år.

Förläggningen av de tre timmarna per dag beslutas av förskolechef beroende på aktuell situation och beläggning i förskolan. Den avgiftsfria allmänna förskolan inkluderar inte lunch. För de barn som har rätt till allmän förskola och redan har placering reduceras avgiften med motsvarande tre timmar per dag utlagt på 175 dagar per år.

Om barnet har plats i allmän förskola tre timmar per dag och får ett kontinuerligt tillsynsbehov grundat på vårdnadshavares arbete eller studier måste detta omgående anmälas och ett nytt schema lämnas in. Det är dock inte självklart att förändringen av tillsynstid kan ske omedelbart utan det kan innebära en viss väntetid beroende på förutsättningarna på barnets förskola.

Vårdnadshavare som ändrar till enbart allmän förskola och inom tre månader återgår till tidigare tidsbeställning, som bygger på arbete eller studier får betala för mellanliggande tid.

Upphör tillsynsbehovet grundat på arbete, föräldraledighet eller studier och placeringen enbart omfattar tre timmar per dag i allmän förskola måste en uppsägning ske för att avgiften ska regleras efter uppsägningstid.

För vårdnadshavare som står till arbetsmarknadens förfogande

Förskolebarn har rätt till förskola 15 timmar per vecka när vårdnadshavare står till arbetsmarknadens förfogande. Förläggning av tiden beslutas av rektor. När vårdnadshavare får arbete utökas vistelsetiden i enlighet med vårdnadshavarens arbetstider.

Under sommarmånaderna förutsätts barnen vara lediga fyra veckor. De lediga veckorna planeras i samråd med rektor.

Vid föräldraledighet

När familjen utökas och någon av vårdnadshavarna i samband med detta är föräldraledig, får det äldre barnet/barnen behålla sin plats i förskolan 15 timmar per vecka. Förläggning av tiden beslutas av rektor. Om platsen inte ska behållas ska den sägas upp.

Under sommarmånaderna förutsätts barn till föräldralediga vara lediga från förskolan under fyra veckor, de lediga veckorna planeras i samråd med rektor.

Skolbarns rätt till plats i fritidshem upphör då vårdnadshavare blir föräldraledig och platsen måste sägas upp.

Vid semester

Vid vårdnadshavares semester är barnen också lediga från verksamheten. Finns behov av att få lämna vid enstaka dagar fattar rektor efter samråd med vårdnadshavare beslut om barnets vistelsetider. Barn som har plats i allmän förskola har rätt att delta i verksamheten under terminstid, 15 timmar per vecka, även när vårdnadshavare har semester.

Längre uppehåll i placering

Barnets plats får behållas även om den inte används under en tid, dock som längst tre månader. Vårdnadshavaren ska meddela rektor om uppehållet i förväg. Avgift debiteras enligt ordinarie taxa under uppehållet. Längre uppehåll än tre månader beviljas inte utan då ska platsen sägas upp och ny ansökan lämnas in när tillsynsbehov finns. Plats som inte använts på tre månader och som inte heller sagts upp av vårdnadshavare sägs upp av kommunen.

Bibehållen plats vid sjukskrivning och sjukersättning

Vårdnadshavare har rätt att behålla barnets plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg vid egen sjukskrivning. Vid sjukskrivningsperioder som överstiger två veckor, fattar rektor efter samråd med vårdnadshavaren beslut om barnets vistelsetider.

Tillfällig tid

Tillfällig utökning av tid kan ske efter samråd med personalen eller rektor. För att erbjudas plats i förskola ska tillsynsbehovet omfatta minst en månad. För skolbarn kan kortare tid erbjudas exempelvis under skollov. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid ansökan om tillfällig tid i fritidshem.

Obekväma tider

I Kristianstads kommun finns en dygnet-runt-öppen avdelning på Palettens förskola. Verksamheten är behovsstyrd och behöver framförhållning för att kunna erbjuda en god kvalité. Barnens schema, som grundar sig på vårdnadshavarnas tillsynsbehov, påverkar verksamhetens omfattning och organisation.

För samtliga förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg gäller Kristianstads kommuns tillämpningsföreskrifter. För den verksamhet som bedrivs för barn som är i behov av omsorg på obekväma tider, det vill säga kväll, natt och helg, gäller kompletterande riktlinjer.

Omsorg på obekväma tider är vardagar klockan 18.30–06.30 samt dygnet runt på helger. Vi kan inte garantera att placering på obekväma tider kan erbjudas inom fyra månader efter anmälningsdatum.

Kriterier för att få plats på den dygnet-runt-öppna verksamheten:

  • Ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider.
  • Vårdnadshavare som är gifta/sammanboende och där båda vårdnadshavarna arbetar obekväma tider.

Barn med högsta antalet tillsynstimmar på obekväma tider har företräde till plats.
Omsorgen är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, som är folkbokförda i Kristianstads kommun och vars vårdnadshavare har sitt arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger. Behovet av omsorg på obekväma tider ska av kontinuitetsskäl vara regelbundet, återkommande under minst tre månader och uppgå till minst 30 timmar per månad.

Barn och vårdnadshavare ska delta vid minst tre inskolningstillfällen innan barnet lämnas första gången för natt- eller helgomsorg.

Vid tillfällig schemaändring är det av största vikt att meddela förändringen så snabbt som möjligt för att personalplanering ska kunna ske. Med kortare framförhållning än en vecka kan vissa svårigheter uppstå och omsorg inte garanteras.

Förskolebarn i åldern 1-5 år

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör, vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden, ska platsen lämnas så snart ny förskoleplats på dagtid kan erbjudas i barnets närområde. 

När vårdnadshavare är tillfälligt arbetslös eller är föräldraledig får förskolebarn behålla platsen på förskolan under dagtid, 15 timmar per vecka.

Om vårdnadshavare som inte längre har behov av omsorg på obekväma tider, väljer att tacka nej till annan erbjuden förskoleplats, upphör platsen då endast barn med behov av omsorg på obekväma tider är berättigade till plats. 

För de familjer som utöver omsorg på obekväma tider behöver förskoleverksamhet på dagtid erbjuds även detta på Palettens förskola. Det går inte att ha plats på två förskolor parallellt. 

Skolbarn i åldern 6-13 år

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden eller föräldraledighet erbjuds fritidshemsbarn omgående fritidshemsplats i barnets skola. 

Skolbarn i åldern 6-13 år och som har plats i fritidshem och därutöver har omsorgsbehov på obekväma tider kan få plats på Palettens förskolas dygnet-runt-öppna avdelning.

För skolbarn med omsorgsbehov på obekväma tider gäller att de på skoldagar är välkomna till Palettens förskola från klockan 18:00 och de ges möjlighet att stanna till klockan 07.30 på vardagar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.