Avgifter

Avgiften är en kostnad som beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg . Den betalas 12 månader om året. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av kommunfullmäktige.

Vid inskolning eller byte av förskola/pedagogisk omsorg

Förskolebarn har rätt till högst tio dagars avgiftsfri inskolning. Sker byte av förskola eller pedagogisk omsorg löper debiteringen. Om barnet börjar under en pågående månad debiteras dagavgift.

Familjehemsplacerade barn

För familjehemsplacerat barn utgör arvodesdelen och omkostnadsersättningen avgiftsgrundande inkomst.

Har familjen både familjehemsplacerat barn och egna barn inom förskola/fritidshem räknas totala bruttoinkomsten och familjen får tillgodogöra sig den vanliga flerbarnsrabatten.

Avgifter

Månadsavgiften utgår från antal barn i familjen som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda inkomst före skatt (bruttoinkomst) per år. Ändrad inkomst ska anmälas digitalt via e-tjänst eller skriftligt via blankett en månad före förändringen.

För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

Bruttoinkomsten per månad anges vid anmälan. Inkomsttaket i taxan indexeras varje år i januari, vilket gör att avgiftsnivåerna höjs. Avgiften betalas 12 månader om året. Den preliminära avgiften betalas i förskott.

När ska inkomstuppgift lämnas?

 • Innan placeringen påbörjas
 • När familjens inkomst ändras
 • Om familjeförhållandena ändras
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen

Lämnas ej aktuell inkomstuppgift debiteras avgift enligt maxinkomst.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga ersättningar
 • Skattepliktiga förmåner
 • Taxerad förvärvsinkomst
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Övriga i förekommande fall skattegrundande inkomst 

Betalning

I samband med plats accepteras anges vem av vårdnadshavarna som ska vara fakturamottagare. Fakturan betalas 12 månader om året. Förfallodag är i slutet av månaden och den preliminära avgiften betalas i förskott. Frågor angående fakturan besvaras av administrativ assistent på respektive förskola. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Om en faktura inte betalas i tid

Vi skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7 - 13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs.

Betalas inte skulden kommer placeringen att upphöra efter datum på avstängningsbeskedet. Förnyad placering beviljas inte förrän skulderna är betalda.

Fakturor som inte blir betalda i tid hanteras av vår kravverksamhet som även kan hjälpa till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut.

Delad faktura

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll.

Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men totalsumman får inte överstiga taket i maxtaxan. En förändrad avgiftsgrundande inkomst för endera parten kan förändra den andre vårdnadshavarens avgift.

Ändrade familjeförhållande

Gifta eller registrerade partners som har begärt skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap lämnar in en kopia på ansökan till administratören på förskolan eller skolan för att korrekt avgift för barnomsorg ska utgå.

Sammanboende som ska separera fyller i banketten som heter "Ändrade familjeförhållande" och lämnar till skolområdets expedition för att korrekt avgift för barnomsorg ska utgå. Blanketten finns under relaterad information nedan.

E-faktura och autogiro

Det finns möjlighet att betala via e-faktura. Kontakta din bank eller anmäl via internetbanken.

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto. Om du vill betala med autogiro ska du fylla i blanketten autogiroanmälan och skicka in till oss.

Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst

Varje år gör vi en efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära återbetalning eller efterkrav av avgift. En separat faktura skickas till aktuella vårdnadshavare och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner. Återbetalning sker via avdrag på ordinarie faktura eller manuell utbetalning.

Inkomsten som föräldrar lämnat till barn- och utbildningsförvaltningen har jämförts mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. Kontroll har gjorts utifrån vad föräldrar skulle ha betalt enligt taxerad förvärvsinkomst och vad faktiskt har betalt i förskole-/fritidshemsavgifter under aktuellt år, vilket resulterar i efterdebitering eller återbetalning. 

Denna kontroll kommer att göras årligen för att skapa en rättvis och likställd tillämpning. I april/maj månad kommer efterdebitering att skickas ut vilken skall vara betald senast den 1 juni samma år.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.