Ansökan förskola

Ansökan ska göras minst fyra månader i förväg. Anmälningsdatum är den dag då fullständig ansökan inkommit. Det yngsta barnet i familjen får ködatum utifrån det äldsta barnets födelsedatum så länge de är aktuella för samma förskola/pedagogisk omsorg.

Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av barn- och utbildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig, egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.