Ansöka om eller säga upp plats

För att få plats i förskola måste en ansökan göras. Du ska ansöka minst fyra månader före det att plats önskas. När barnet ska sluta i förskolan måste platsen sägas upp.

En ansökan måste göras för att få en plats i förskolan.
En ansökan måste göras för att få en plats i förskolan.

Ansökan

När du ska söka plats för ditt barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem kan du göra det via e-tjänst eller via blankett. Om du använder blanketten för att ansöka ska den skickas till:
Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad.

Ansök minst fyra månader i förväg. Som anmälningsdatum gäller den dag då fullständig ansökan inkommit. Det yngsta barnet i familjen får ködatum utifrån det äldsta barnets födelsedatum så länge de är aktuella för samma förskola/pedagogisk omsorg. Förändras önskemålen kan väntetiden påverkas. För att beviljas plats ska behovet omfatta minst en månad.

Om du har frågor eller vill veta mer om verksamheten och det pedagogiska arbetet kontakta gärna förskolechef eller besök förskolans hemsida. Alla förskolors hemsidor finns här:

Förskolor och skolor A-Ö

Endast en förskoleplacering

Barnet kan endast ha en förskoleplacering. Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats. Om barnet bor växelvis hos sina föräldrar, och dessa bor i olika kommuner, kan barnet endast få plats i en av kommunerna.

Barn med växelvis boende erbjuds:

 • en plats i förskola/frititidshem/pedagogisk omsorg i Kristianstads kommun om båda vårdnadshavarna bor i Kristianstad.
 • en plats i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg i Kristianstad eller i annan kommun när inte båda vårdnadshavarna bor i Kristianstads kommun.

Plats i två förskolor är inte möjligt. Undantaget är barn, i ålder 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, som har plats i fritidshem och som därutöver är i behov av omsorg på obekväma tider. På Lekholmens förskola bedrivs omsorg på obekväma tider.

Barn i pedagogisk omsorg har rätt till Allmän förskola.

Platsfördelning

Om vårdnadshavares förstahandsval inte kan tillgodoses gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av plats:

 • Barn som är i behov av särskilt stöd (enligt skollagen).
 • Syskonförtur. Det yngsta barnet i familjen får ködatum utifrån det äldsta barnets födelsedatum så länge de är aktuella för samma förskola/ pedagogisk omsorg.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader. Uppsägning görs skriftligt till Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad, eller digitalt via e-tjänst. Uppsägningstid räknas från det datum blanketten kommit till expeditionen eller mottagits via e-tjänst. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Platsen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.

Plats måste sägas upp när vårdnadshavare till skolbarn blir föräldraledig eller arbetslös. Vid arbetslöshet avslutas debiteringen omgående när uppsägning lämnats.

Vid övergång från förskola till fritidshem ska platsen sägas upp och det sker ingen debitering under mellanliggande period förutsatt att uppsägning kommit in i tid.

Sker byte från fristående förskola eller fritidshem till kommunal eller tvärtom är uppsägningstiden två månader.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan får en ny inom tre månader ska betala avgift mellanliggande tid.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.