Elevhälsa

Alla elever möter under sin skoltid vuxna som ingår i elevhälsan. Framför allt är det kanske skolsköterskan och specialpedagogen, men eleverna möter också kuratorer, skolpsykologer och skolläkare.

Elevhälsans uppdrag är att stödja eleverna så att de når utbildningens mål. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Behöver ditt barn stöd kontaktar du din skola.

Skolsköterska och skolläkare

Varje skola har en skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan ska erbjuda eleverna minst fyra hälsobesök från förskoleklass till och med gymnasieskolan. Skolsköterskan kan också utföra enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan pratar med samtliga elever om deras hälsa, skolsituation och livssituation. Detta kallas för hälsosamtal. För de yngre barnen är det bra om deras vårdnadshavare är med under samtalet.

Alla elever undersöks av skolsköterskan där längd, vikt, syn, hörsel och rygg kontrolleras i årskurs 2, 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Skolsköterskan utför vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet i årskurs 2, 5 och 8.

Specialpedagog och speciallärare

På varje förskola och skola finns tillgång till specialpedagog och/eller speciallärare, som arbetar med enskilda barn och elever eller med grupp av elever. Specialpedagoger handleder också kollegor.

Specialpedagoger och speciallärare arbetar för att kartlägga hinder och möjligheter i förskolan och skolan. Vid behov görs extra anpassningar eller ges särskilt stöd. Ofta bidrar specialpedagoger och speciallärare i arbetet med att genomföra pedagogiska utredningar och utföra åtgärdsprogram.

Skoldatatek

Inlästa läromedel, rättstavningsprogram och uppläsning av texter kan hjälpa eleven att lyckas i skolan. På skoldatateket kan skolorna få råd och stöd om hur olika verktyg kan stödja skolarbetet. Verktygen kan vara dator, läsplatta (till exempel  iPad), mobiltelefon eller Chromebook med pedagogiska program, exempelvis:

 • Läromedel/skönlitteratur som ljudbok
 • Rättstavningsprogram
 • Talsyntes, uppläsning av text
 • Bildstöd, bilder som hjälper till att förstå ord och begrepp

I vår blogg "Verktyg för lärande" hittar ni tips, råd och handledningar.

Verktyg för lärande 

Kurator

Skolkuratorerna finns på skolan för att skapa en så bra miljö som möjligt för eleverna att studera och utvecklas i. Kuratorn arbetar, förutom med enskilda elever, också med grupper, exempelvis kill- tjejgrupper och med olika temagrupper. Kuratorns arbete går ut på att både stödja enskilda elever och arbeta med exempelvis värdegrundsfrågor och med skolans Likabehandlingsplan för att motverka kränkningar och diskriminering.

Psykolog

Psykologerna arbetar på uppdrag från förskolor och skolor. Psykologerna handleder, ger konsultation, bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens och genomför psykologiska utredningar av barn och elever.

Logoped

Logopederna ger konsultation och handledning kring arbetet med barn och elever som har någon form av språklig svårighet. Logopederna gör språkliga bedömningar/utredningar och ger förslag på träningsmetoder för tal- och språkutveckling. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.