Elevhälsa

Alla elever möter under sin skoltid vuxna som ingår i elevhälsan. Framför allt är det kanske skolsköterskan och specialpedagogen, men eleverna möter också kuratorer, skolpsykologer och skolläkare.

Elevhälsans uppdrag är att stödja eleverna så att de når utbildningens mål. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Behöver ditt barn stöd kontaktar du din skola.

Skolsköterska och skolläkare

Alla skolor har tillgång till skolsköterska och skolläkare och de utgör tillsammans det som kallas för Elevhälsans medicinska insats.

Skolsköterskan erbjuder:

  • Hälsobesök i förskoleklass, skolår 2, 4, 7 och första året på gymnasiet. Alla hälsobesök innefattar specifika screeningsundersökningar (längd- vikt-, rygg-, syn- och hörselundersökning) samt hälsosamtal (ett samtal med stödjande och hälsofrämjande inriktning kring den enskildes hälsa, skolsituation och livsstil).
  • Vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet i skolår 2 (mässling, påssjuka och röda hund), skolår 5 (humant papillomvirus) och skolår 8 (difteri, stelkramp och kikhosta).
  • Tid till skolläkaren vid behov.
  • Enkla sjukvårdsinsatser vid öppenmottagning dit elever kan vända sig utan att beställa tid.

Specialpedagog och speciallärare

På varje förskola och skola finns tillgång till specialpedagog och/eller speciallärare, som arbetar med enskilda barn och elever eller med grupp av elever. Specialpedagoger handleder också kollegor.

Specialpedagoger och speciallärare arbetar för att kartlägga hinder och möjligheter i förskolan och skolan. Vid behov görs extra anpassningar eller ges särskilt stöd. Ofta bidrar specialpedagoger och speciallärare i arbetet med att genomföra pedagogiska utredningar och upprätta åtgärdsprogram.

Skoldatatek

Inlästa läromedel, rättstavningsprogram och uppläsning av texter kan hjälpa eleven att lyckas i skolan. På skoldatateket kan skolorna få råd och stöd om hur olika verktyg kan stödja skolarbetet. Verktygen kan vara dator, läsplatta (till exempel  iPad), mobiltelefon eller Chromebook med pedagogiska program, exempelvis:

  • Läromedel/skönlitteratur som ljudbok
  • Rättstavningsprogram
  • Talsyntes, uppläsning av text
  • Bildstöd, bilder som hjälper till att förstå ord och begrepp

Kurator

Skolkuratorerna finns på skolan för att skapa en så bra miljö som möjligt för eleverna att studera och utvecklas i. Kuratorn arbetar, förutom med enskilda elever, också med grupper, exempelvis kill- tjejgrupper och med olika temagrupper. Kuratorns arbete går ut på att både stödja enskilda elever och arbeta med exempelvis värdegrundsfrågor och med skolans Likabehandlingsplan för att motverka kränkningar och diskriminering.

Psykolog

Psykologerna arbetar på uppdrag från förskolor och skolor. Psykologerna handleder, ger konsultation, bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens och genomför psykologiska utredningar av barn och elever.

Logoped

Logopederna ger konsultation och handledning kring arbetet med barn och elever som har någon form av språklig svårighet. Logopederna gör språkliga bedömningar/utredningar och ger förslag på träningsmetoder för tal- och språkutveckling. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.