Anpassad skola

Anpassad skola är ett alternativ till grund- och gymnasieskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven. Utbildningen anpassas efter varje elevs egna förutsättningar.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Vad styr verksamheten?

Skollagen, förordningar och läroplanen ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Anpassad grundskola följer Läroplan för anpassad skola där man kan läsa om anpassad grundskolans grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och olika betyg i årskurserna 6 och 9 för anpassad grundskolans ämnen. För anpassad grundkolans ämnesområden beskriver kunskapskraven vilka kunskaper som krävs för grundläggande kunskaper och  fördjupade kunskaper i årskurs 9. 

Hur sker betygssättningen?

Eleverna ska efter avslutad anpassad grundskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I Kristianstad finns fyra yrkesinriktade program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.