Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrad.

E-services

  Alla priser för tillstånden nedan är inklusive moms. Ansökning om boende- och nyttoparkeringstillstånd görs med e-tjänsten under Relaterad information. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs med blankettvalet under Relaterad information. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera ägandeskapet för alla fordon som ansökt om parkeringstillstånd. Vid missbruk kan tillståndet dras in utan rätt till återbetalning.

  Boendeparkering 

  Boendeparkeringstillstånd kan skaffas för personbil eller motorcykel. Sökande måste vara ägare till fordonet och folkbokförd inom boendeparkeringsområdet (se karta nedan).

  Kostnad

  Följande varianter av tillståndet finns:

  1. Boendeparkeringstillstånd
   6 månader: 1 100 kr
   12 månader: 1 800 kr
  2. Digital boendedekal + biljett
   12 månader: 175 kr + 2 kr/timme (under avgiftspliktig tid).

  OBS! Boendebiljett går endast att köpa i P-automat, ej app

  Anvisningar

  • Ditt fordon kontrolleras utifrån ditt registreringsnummer och du behöver inte lägga till något tillstånd i vindrutan. Har du digital boendedekal + biljett så ska biljetten placeras väl synligt i vindrutan. 
  • Tillståndet gäller enbart det fordon och det område som angetts i din ansökan.
  • Byte av registreringsnummer kan göras permanent om du bytt bil eller tillfälligt i två veckor om du har lånebil (ex. om din bil är på bilverkstad). Ändring görs via e-tjänsten. 
  • Tillstånden gäller i mån av plats och innebär inte att du har en reserverad plats. (OBS! Just nu är det ökat tryck i område A på Östermalm. Det finns färre platser än utfärdade tillstånd. Tillgängligheten av platser är därför begränsad i område A).
  • Gäller enbart parkeringar skyltade med tilläggsskyltning "Boendeparkering".
  • Tillståndet ger möjlighet att parkera upp till 7 dygn i följd oavsett skyltning rörande längsta uppställningstid.
  • Erlagd avgift för boendeparkeringstillstånd återbetalas inte (till exempel vid avflyttning eller liknande omständighet).
  • Här finns platserna

  Nyttoparkering

  Nyttoparkeringstillståndet innebär ett generellt undantag från parkeringsavgift på kommunala parkeringsplatser. Fordonet ska vara nödvändigt för din verksamhet, det vill säga vara utrustat med till exempel verkstadsutrustning. Du får tillståndet för den verksamhet och den bil som du angivit i din ansökan. 

  Vem kan söka nyttoparkeringstillstånd?

  Nyttoparkeringstillstånd är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods. Tillstånd kan sökas av ägare till företagsregistrerade fordon som:

  • är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom
  • används för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
  • används för budsändning i större omfattning (Kurir- och logistikföretag)
  • används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods i ej ringa omfattning 
  • nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen
  • används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

  OBS! Nyttoparkeringstillstånd får inte nyttjas i annat syfte än ovanstående punkter. Om fordonet inte uppfyller ovanstående punkter vid en kontroll, kan tillstånd komma dras in. Det är vid kontrolltillfället som ärendet prövas. Vid konstaterat missbruk eller att tillståndet är utfärdat på fel grunder har Tekniska förvaltningen rätt att dra in tillståndet. 

  Kostnad

  3 500 kr/år. Tillstånden ansöks om och betalas i e-tjänsten under Relaterad information.  Återbetalning av inbetalda avgifter görs inte och förlorat nyttoparkeringstillstånd ersätts heller inte.

  Anvisningar

  • Om du ansökt om nyttoparkeringstillstånd fr.o.m. 19/10 2020 kontrolleras det utifrån ditt registreringsnummer, du behöver då inte lägga något tillstånd i vindrutan (OBS! Har du ett utskrivet parkeringstillstånd, så ska det placeras i vindrutan).
  • Ansökan sker via e-tjänsten under relaterad information. OBS! I e-tjänsten efterfrågas bilder på bilens logotyp, bagageutrymme och registreringsnummer, så ha det till hands digitalt innan du påbörjar din ansökan.
  • Tillståndet gäller endast för det fordon som angetts i ansökan.
  • Ankomsttid ska även anges med p-skiva som ska placeras i vindrutan väl synligt utifrån.
  • Skyltad tid för parkering gäller.
  • Anländer man till parkering före avgiftsbelagd tid, så anges ankomsttid kl. 9.

    

  Rörelsehindrad

  En person som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter kan beviljas särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Läkarintyg ska alltid bifogas ansökan. Handläggningstiden är cirka fyra - sex arbetsveckor. Tillstånd kan exempelvis ges för:
  • Du har ett varaktigt rörelsehinder som gör det svårt att gå.
  • Du är passagerare och ditt rörelsehinder gör det omöjligt för dig att lämnas ensam en kortare stund utanför bilen medan föraren parkerar.
  • Små barn med rörelsehinder kan få tillstånd i mycket speciella fall.

  Tillstånd ges inte för svårighet att kliva in/ut ur bilen eller svårighet att bära varor eller dylikt. 

  Så här gör du för att ansöka:

  1. Skriv ut blanketten

  Skriv ut blanketten: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade,:  se här

  2. Be din läkare att fylla i intyget

  Din läkare ska fylla i intyget. Ansöker du på grund av psykiska problem ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda intyget och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.

  3. Fyll i och skicka in

  Fyll i resten av ansökan, skriv under och skicka in till Tekniska förvaltningen.

  Kristianstads kommun, Tekniska förvaltningen , 291 80 Kristianstad

  Handläggning

  Handläggare på Tekniska förvaltningen bedömer din ansökan och i vissa fall i samråd med förtroendeläkare.

  Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor, under semesterperiod kan handläggningstiden bli något längre. OBS! Handläggning påbörjas först nära ansökan är komplett.

  Om din ansökan beviljas skickas tillståndet med rekommenderat brev. Vid avslag överklagas beslutet hos Länsstyrelsen. Överklagan ska ställas till Länsstyrelsen men skickas till Tekniska förvaltningen. 

  Tillståndet innebär

  • Avgiftsfri parkering på all kommunal parkering inom Kristianstads kommun.
  • Rätt att parkera fordon på plats som är reserverad för rörelsehindrad.
  • Undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg.
  • Förlängda parkeringstider.
  • Rätt att parkera vid parkeringsförbud OBS! Gäller ej vid stannaförbud. Det innebär exempelvis att det förbjudet att parkera på gågatorna med RH-tillstånd mellan kl. 11.30 - 05.00, eftersom där är skyltat med stannaförbud.

  Kostnad

  Kostnadsfritt

  Anvisningar

  • Parkeringstillståndet skall placeras i vindrutan så att det lätt kan avläsas utifrån.
  • Tillståndet är personligt och får endast nyttjas då tillståndshavaren är med i fordonet som förare eller passagerare.
  • Tillståndet gäller inte för bilen oavsett förare. Det ska därför tas bort från bilens vindruta om den används av annan förare i annat syfte. Konstaterat missbruk innebär att tillståndet dras in.

  Common questions

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.