För trygghetspersoner

Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att barnet kan få sällskap av en trygg person och det är därför du är ombedd att följa med till Barnahus, eftersom du känner barnet väl.

Varför ska ni till Barnahus?

Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för misshandel, sexuella övergrepp eller barnfridsbrott. För att utreda vad som hänt och se till att barnet får rätt sorts hjälp samlas olika myndigheter på Barnahus. Det barn som du är ombedd att följa med ska hit för att höras av polis. Polisen som håller förhöret har en särskild utbildning i att prata med barn och är civilklädd, dvs har vanliga kläder på sig.

Att komma till Barnahus kan för många barn kännas otryggt och därför behöver barnet sällskap av en person, som kan förmedla lugn och trygghet. Det är detta som är din roll som trygghetsperson. Ofta är det någon från förskola/skola som följer med.

För att ett barn ska kunna hämtas till förhör, utan vårdnadshavares godkännande eller kännedom, måste tingsrätten fatta beslut om att en så kallad särskild företrädare ska träda in i vårdnadshavares ställe för att se till barnets bästa. Detta sker i de fall där förälder är misstänkt för att ha utsatt barnet, eftersom man då vill ha möjlighet att prata med barnet utan påverkan från föräldern. Den särskilda företrädaren hämtar barnet och dig, som trygghetsperson, till Barnahus. Vilket innebär att det inte är du som ska skjutsa barnet till Barnahus.


På Barnahus finns det väntrum som passar barn i alla åldrar.

Inför besöket på Barnahus

Så nära inpå förhörstiden, som det är lämpligt, kan du berätta för barnet att ni ska åka till något som heter Barnahus, och att barn där får prata om hur man har det. Tänk på att det kan oroa barnet om det får veta det för långt innan. Får du frågor av barnet, tänk på att inte ljuga eller vilseleda, genom att tex säga att ni ska på utflykt. Det är den särskilda företrädarens uppdrag att berätta för barnet om förhöret och vad som ska hända.

Det är viktigt att du inte pratar med barnet om vad ni ska göra, eller varför.
Tänk också på att inte informera någon av barnets vårdnadshavare eller närstående.

På Barnahus

När ni kommer till Barnahus tas ni emot av den civilklädd barnförhörsledare ifrån polisen, som kommer att prata med barnet. Både barnet och ni som följer med erbjuds fika. Ni får vänta tillsammans en stund och sedan kommer polisen för att presentera sig och för att berätta om vad som kommer att ske. När polisen presenterar sig för barnet är det bra om du som trygghetsperson intar en tillbakadragen roll, då det är viktigt att barnet och polisen får möjlighet att skapa en relation. När ni väntar på förhöret kan det vara bra att tänka på att undvika att inleda aktiviteter som tar lång tid. Förhöret försvåras om barnet gärna vill stanna i väntrummet för att fortsätta spela/leka. Barnet och polisen går sedan till förhörsrummet och under tiden som barnet pratar med polisen sitter du kvar i väntrummet. I medhörningsrummet intill finns representant ifrån socialtjänst, åklagare och samordnare för att följa förhöret.

När du och barnet vistas på Barnahus ska som regel varken du eller barnet ha kontakt med barnets föräldrar.

Ibland ska barnet läkarundersökas i samband med förhöret. Detta sker på Barnahus eller på Barnkliniken CSK. Vilka som närvarar vid undersökningen avgörs utifrån barnets bästa och den situation som råder. Det kan bli så att du får följa med in som en trygghetsperson, även här är det den särskilda företrädaren som har det juridiska ansvaret.


När ni kommer Barnahus erbjuds ni fika.

Efter besöket på Barnahus

Efter förhöret fattar åklagaren beslut gällande de uppgifter som barnet lämnat. Socialtjänsten bedömer barnets behov av skydd och insatser. Oftast kan barnet återvända till förskola/skola efter förhöret. Ibland kan det dock vara så att socialtjänsten gör bedömningen att barnet inte bör återvända, i de fallen blir du informerad av socialsekreteraren.

Efter att polisen pratat med barnet ringer de upp barnets vårdnadshavare för att informera om att de träffat deras barn. Samma eftermiddag träffar socialtjänsten barnet och dess vårdnadshavare för att diskutera den oro som finns, samt för att göra en bedömning av hur barnet kommer att tas emot av vårdnadshavarna. Ibland sker mötet i familjens bostad, ibland hos socialtjänsten.

Du är alltid välkommen att kontakta Barnahus på telefonnummer 044-13 40 08 med frågor eller funderingar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.