Säkerhet och krishantering

Ibland inträffar det värsta. Kommunens verksamhet ska i största möjliga mån fungera effektivt även under en kris. Samhällets resurser måste gå till de mest utsatta. De allra flesta måste därför vara beredda att klara sig själva en tid.

En kris eller en samhällsstörning är en extraordinär händelse som avviker från det normala. En kris innebär en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Krisen kan ge en direkt påverkan på liv, egendom eller miljö.

Vårt ansvar

Alla kommuner ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet och för direkt krishantering. Vi ska ha god kunskap om de risker som finns och ha planer för hur riskerna ska minskas eller undanröjas. Vi ska också ha god beredskap för krishantering och beredskap för att samordna och utvärdera krishanteringsinsatser inom vårt geografiska område.

Exempel på kriser som skulle kunna uppstå hos oss är:

 • omfattande, längre störningar i elförsörjningen
 • översvämning
 • svåra oväder
 • störningar i vattenförsörjningen
 • olyckor med skolbussar eller på skolor
 • omfattande brand i någon av kommunens verksamheter
 • våld/hot om våld eller sabotage/terrorism
 • allvarlig smitta
 • händelse som ställer stora krav på informationsförmågan.

Ansvar, likhet och närhet

Under en kris arbetar vi utifrån tre principer:

 • Ansvar – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, gör det också i en krissituation.
 • Likhet – våra samhällsfunktioner ska så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållande.
 • Närhet – en kris ska hanteras där den inträffar och av de närmast berörda och ansvariga. Det är först om de lokala resurserna inte räcker till, som det blir det aktuellt med statliga och regionala insatser.

Kommunen ska:

 • ha god kunskap om risker och sårbarhet
 • planera för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller minskas
 • ha god förmåga att hantera en extraordinär händelse
 • ha en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen
 • verka för samordning av krishantering inom sitt geografiska område.

Från risk- och sårbarhetsanalys till krisledningsplan

För att stärka vår krisberedskap gör vi inom kommunen en risk- och sårbarhetsanalys i början av varje mandatperiod. Analysen ligger sedan till grund för en krisledningsplan som kommunfullmäktige antar för varje ny mandatperiod. Analysen bidrar också till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort.

Övergripande mål för risk- och sårbarhetsanalyser är att:

 • öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga
 • ge underlag för planering och åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten
 • utveckla förmågan att hantera kriser
 • ge förutsättningar för den fysiska planeringen
 • ge underlag för information till invånare och anställda

Krisledningsorganisation

För att kommunen ska kunna ge en god samhällsservice även vid kris eller stor olycka finns det en krisledningsplan för hur och när kommunens krisledning ska träda in.

Tjänsteman i beredskap, TIB

Tjänsteman i beredskap, TIB, har krisberedskap dygnet runt, året runt. Resursen finns organisatoriskt på Räddningstjänsten. 

Samordningsstab

Vid allvarligare störningar där den ordinarie verksamheten inte kan hantera krisen kan kommundirektör, räddningschef, säkerhetschef/beredskapssamordnare eller tjänsteperson i beredskap, TIB, besluta att samla kommunens samordningsstab.

Samordningsstaben består av förvaltningschefer, säkerhetschef, kommunikationsansvarig, sekreterare samt, vid behov, olika specialkompetenser. 

Krisledningsnämnd

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden ta över ansvaret. Det är kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd i Kristianstads kommun. 

En stab finns som stöd till krisledningsnämnden och det kan vara samma som samordningsstaben.

Samverkan

I arbetet med att hantera en kris finns det ofta ett behov av att samarbeta med andra myndigheter, företag och organisationer. Vi samarbetar med övriga kommuner i Skåne Nordost kring internt skydd och säkerhet, krishantering, informationssäkerhet och incident- och skaderapportering . Vi samarbetar också med Civilförsvarsföreningen och Kristianstads radioamatörer för att bemanna våra trygghetspunkter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.