Så rustar kommunen för höga elpriser

Updated:Talaado, Bisha Tobnaad 04, 2022 3:40 gn.Archived

De kraftigt stigande elpriserna skapar oro hos många hushåll. Även kommunens verksamheter påverkas av höga elpriser och kommunen vidtar en mängd åtgärder för att minska energianvändningen. Du som privatperson kan bidra genom att minska din energiförbrukning.

I år väntas kommen betala ungefär 97 miljoner kronor för elförbrukningen i kommunens verksamheter och fastigheter. Nästa år, 2023, har flera av de fasta elavtalen löpt ut och den totala kostnaden väntas enligt prognosen bli 160 miljoner kronor. Detta kan jämföras med elkostnaden för 2021 som var 28 miljoner kronor.  

Större delen av kommunens kostnader för energi ligger på tekniska förvaltningen. Tekniska nämnden föreslås kompenseras för de snabba och oväntade ökningarna av elkostnaderna med 60 miljoner kronor för 2022 och även omsorgsnämnden föreslås få en kompensation på drygt två miljoner kronor. Kommunstyrelsen får förslaget för beslut vid sitt möte den 28 september. 

Så sparar kommunen

Kristianstads kommun har i över tio år arbetat med strategiska energibesparingsåtgärder. Den största delen är solcellsinstallationer på kommunala byggnader och ett kontinuerligt utbyte av energislukande lampor mot ledbelysning.

För att minska elanvändningen kommande vinter har kommunen identifierat en rad åtgärder:

Steg 1 – enkla åtgärder med ringa påverkan

Stänga av fontäner med elslukande pumpar och minska belysning av offentliga byggnader efter arbetstid samt stänga av den konstnärliga belysningen av till exempel vattentornet.

Steg 2 – åtgärder med viss påverkan

Släcka belysning nattetid i till exempel motionsspår, på Kristianstad Arena och Rådhus Skåne. Släcka belysningen på teatern och reglera motorvärmning och kupévärmning av kommunens fordon.

Steg 3 – åtgärder med stor påverkan

Sänka inomhustemperaturen i kommunens lokaler, samsas och utnyttja vissa anläggningar med andra kommuner och stänga ner lokaler.

Det är viktigt att poängtera att kommunen inte har tagit några beslut om att genomföra steg 2 och steg 3. Det är tänkbara åtgärder som kräver djupare analyser.

Alla måste hjälpa till att spara

För att hjälpa till att minska samhällets totala elförbrukning behöver alla hjälps åt att spara el. Som enskild finns det en rad åtgärder man kan göra för att få energismarta vanor.  

 

Kommunens klimat och energirådgivare ger kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar el. Just nu är det många som kontaktar vår rådgivning. Vi har därför samlat svaren på de vanligaste frågorna om energianvändning och energikostnader.

Klimat- och energirådgivning

Om man är orolig för att inte kunna betala sin elräkning i vinter finns kommunens budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa till att göra en budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar.

Budget- och skuldrådgivning

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.