Visioner och framtidsidéer

I Kristianstads kommun arbetar vi efter visionen ”Vi lyfter tillsammans”. En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och hur vi vill att samhället ska vara och vilken riktning vi ska ta. För att kunna ta stegen i rätt riktning har vi tagit fram en 4-årig strategisk färdplan.

Vision

Kristianstads kommuns vision är ”Vi lyfter tillsammans” och sträcker sig fram till år 2030. Visionen utmanar vår identitet, ska stärka vår självkänsla och skapa framtidstro. Visionen känner inga geografiska gränser och vi använder Kristianstad som ett samlingsbegrepp.

Illustration med en bild på människor, träd och byggnader samt texten Vi lyfter tillsammans.

Vision Kristianstad 2030: Vi lyfter tillsammans

Varför behövs en vision?

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. Visionen beskriver hur vi vill att samhället ska vara, vad kommunen ska satsa på och vilken riktning vi ska ta.

Tillväxt - tanke -  trivsel

Visionen bygger på tre områden som alla börjar på T; tillväxt, tanke och trivsel.

Tillväxt handlar om Kristianstads ambition som motor i regionen. Vi ska vara en attraktiv ort som drar till sig människor, kompetens och idéer. Detta är en förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expansiv högskola och satsningar på infrastruktur. Tillväxt skapar också en stark arbetsmarknad och är positiv för folkhälsan.

Tanke handlar om delaktighet och ansvar för framtiden. Kristianstad står för mångfald och ett positivt samhällsklimat. Vi tror att en rik variation av livsstilar och utbildning är positiv för framtidens sysselsättning och utveckling. Våra gemensamma värderingar ligger till grund för alla förändringar.

Trivsel handlar om hur samhället ska vara för att människor ska må bra i livets alla faser.  Vilka förändringar vi ska satsa på för att invånarna ska känna trygghet, stolthet och glädje. Hur historiska värden och olika typer av tillgångar kopplas samman och gör att Kristianstad tar plats. 

Hur når vi vår vision?

Kommunen ska verka för hög effektivitet och rätt kvalitet. Skattepengar och personal ska komma till nytta på bästa tänkbara sätt, både kort- och långsiktigt. För att säkra detta, är det viktigt att planera, kontrollera och följa upp.

Vår styrning är kopplad till kommunens Vision 2030 "Vi lyfter tillsammans". Visionen är grunden för den gemensamma strukturen inom kommunen. Till visionen kopplas strategisk färdplan, övriga långsiktiga planer, verksamhetsplanering, budget, styrning och uppföljning. Detta utgör grunden för samverkansformer och arbetsformen som skapar synergier och leder till ökad effektivitet.

Den kommunövergripande ledningen blir tydligare, samtidigt som delaktigheten för medarbetarna blir större. Medarbetarna, som verkställer servicen till våra medborgare och övriga kunder, är vår främsta resurs.

Strategisk färdplan

För att nå vår vision har Kristianstads kommun brutit ner visionen i en strategisk färdplan som har målbild 2024. Den strategiska färdplanen har en hög ambition och fokuserar på fem delområden:

  • Hållbarhet
  • Arbetsmarknad
  • Utbildning
  • Trygghet
  • Attraktivitet

Det är i politikens vision och den strategiska färdplanen som målsättningarna för kommande år sätts. Mer information om den strategiska färdplanen finns under Relaterat material.

 

Illustration i form av en pyramid med fem fält. I fälten står det orden vision, grunduppdrag, strategiska mål, resultatmål samt insats och kompetens.

Illustrationen av styr- och ledningsmodellen

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.