Medborgarenkät

Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om vad de tycker om att leva och bo i Kristianstads kommun, om kommunens verksamheter och om möjligheterna till inflytande.

Statistiska centralbyrån, SCB, gör regelbundet medborgarundersökningar i Sveriges kommuner. 

Så tycker medborgarna i Kristianstads kommun

Medborgarenkäten i Kristianstads kommun för år 2020 visar att Kristianstadsborna överlag är rätt nöjda med tillvaron. 

De flesta som svarade på enkäten trivs med att bo i Kristianstad. Måttet på hur man trivs med sin bostadsort, Nöjd-Region-Index, är för Kristianstads kommun 60 av 100 möjliga, i nivå med medelvärdet för alla deltagande kommuner. Det är något lägre än värdet vid 2018 års undersökning, som var 63. Kommunens invånare är mer nöjda än genomsnittet med arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter, men de känner sig mindre trygga och är försiktigare med att rekommendera andra att flytta till kommunen. Bland dem som har svarat på enkäten kan 37 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit medan 20 procent vill avråda från det.

I Nöjd-Medborgar-Index, som mäter nöjdheten med kommunens verksamheter, fick Kristianstads kommun i 2020 års undersökning värdet 56. Det var strax över kommunsnittet 55 men lägre än 61 som var kommunens värde vid förra mätningen 2018. De som svarat på enkäten är varken mer eller mindre nöjda med de flesta av kommunens verksamheter än medborgarna i andra kommuner, men förskola, gymnasieskola, gator och vägar, kultur och miljöarbete rankas i Kristianstad klart högre än i övriga landet.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index, som mäter hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen gav värdet 38. Det är något lägre än kommunsnittet 40 och en sänkning från 2018 då värdet var 43.

Indexvärdet för bemötande och tillgänglighet har i de senaste mätningarna, sedan Kristianstads kommuns medborgarcenter öppnade 2014, ökat stadigt och låg vid förra mätningen på 61, men sjönk 2020 till genomsnittsnivån i landet och ligger på 55. Det är sannolikt ett utslag av att coronapandemin påtagligt har begränsat tillgängligheten till personlig service och till kommunens verksamheter under året.

Frågor om coronapandemin

Hösten 2020 ställde SCB även ett antal frågor om hur medborgare upplevde coronapandemin och de åtgärder som gjorts.

I Kristianstads kommun svarade 51 procent att de påverkats ganska eller väldigt mycket av pandemin. Endast fem procent ansåg att de inte påverkats alls. På frågan om vad de tycker om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin, till exempel anpassningar i äldreomsorg och skolor, svarade 58 procent att de var ganska eller mycket bra, medan 17 procent inte har någon uppfattning och uppfattningen om regionens åtgärder är mycket likartad. Tilltron till åtgärderna från myndigheter, riksdag och regering av ännu starkare. I det fallet uppfattade 73 procent att åtgärderna varit ganska eller mycket bra och endast åtta procent saknade uppfattning i frågan. Medborgarna i Kristianstad låg i sina svar mycket nära den genomsnittliga uppfattningen bland alla som svarade på enkäten.

Enkätmottagarna fick också frågan om hur de tycker att kommunen informerar vid alla typer av samhällsstörningar, som pandemier, strömavbrott, extremt väder, översvämning eller problem med dricksvatten och avlopp. Där svarade 69 procent att informationen är ganska eller mycket bra medan elva procent inte hade någon åsikt. I det avseendet är Kristianstads invånare mer nöjda än genomsnittet i landet, där siffran stannade på 63 procent medan 14 procent inte visste.

Det här betyder betygen

SCB sammanställer värdena från olika frågor till tre huvudbetyg:

Nöjd-Region-Index, NRI, betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på.

Nöjd-Medborgar-Index, NMI, mäter medborgarnas syn på de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Nöjd-Inflytande-Index, NII, mäter hur medborgarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och kommunala beslut.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.