Brukarundersökning

Sedan år 2016 har Arbete och välfärdsförvaltningen deltagit i den årliga brukarundersökningen som genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Undersökningen genomförs för att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra inom socialtjänstens myndighetsutövning utifrån dina åsikter.

Du som träffar myndighetsutövande socialsekreterare har möjlighet att svara på en enkät om vad du tycker om oss. Ta den chansen, dina svar är viktiga för oss.
Du som träffar myndighetsutövande socialsekreterare har möjlighet att svara på en enkät om vad du tycker om oss. Ta den chansen, dina svar är viktiga för oss.

Resultaten används för att förbättra verksamheten och jämförs med andra kommuner.

Undersökningen genomförs inom IFO delarna social barn- och ungdomsvård för barn över 13 år som inte är placerade samt vårdnadshavare, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevård.

Sedan år 2020 deltar vi även i en undersökning som vänder sig till barn över 13 år som är placerade. De frågorna rör barnens situation i det aktuella boendet utifrån trivsel, trygghet, stöd i skolarbetet med mera.

Nytt för i år är pilotundersökningen riktad mot familjer som tar del av biståndsbedömda och ickebiståndsbedömda insatser inom Barn och ungdom. Frågorna är riktade till vårdnadshavare och barn 13-20 år. 

Undersökningarna är öppna under en månad från slutet av september till slutet av oktober. Sedan år 2020 genomförs undersökningen till största delen digitalt genom ett samarbete med företaget Enkätfabriken.

Har du kontakt med flera verksamheter under perioden kan du besvara flera enkäter. Det är samma frågor för IFO-delarna men sammanställs på enhet.

Undersökningen är anonym och du besvarar frågorna via en digital länk. När du skickar in svaren går de direkt till företaget Enkätfabriken och sammanställs. Förvaltningen får sedan ta del av sammanställningen men bara om fler än fem har svarat på enhetens enkät. Detta för att säkra att inget svar kan identifieras.

Du väljer själv om du vill delta men för oss är ditt svar viktigt. Fler svar betyder säkrare resultat för oss att arbeta vidare med. Hela undersökningen syftar till det, att vår verksamhet förbättras. Tala med den handläggare du har kontakt med om du har frågor.

Utöver möjligheten att följa våra resultat över tid så kan vi också jämföra oss med de andra kommunerna som deltar. Resultaten från enkäterna sammanställs och publiceras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada och i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Där kan du se och jämföra resultat för Kristianstads kommun med andra kommuner.

SKR Brukarundersökning

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.