Namnberedningen

Namnberedningen är ett beredande organ under kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun.

Namnberedningen ska, inför beslut om namnfrågor, allsidigt belysa och analysera förutsättningar för val av namn på gator, vägar, kvarter och platser (parker, broar) i Kristianstads kommun. Reglementet, som antogs i kultur- och fritidsnämnden 2019-03-14, går att läsa i sin helhet under relaterade information.

Ledamöterna i namnberedningen är; Lena Ohlsson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Leif Sivtoft (S), Björn Nordman (SD). Ersättare är Björn Jönsson (S), Torvald Bennäs (L) och Christian Holstein (SD). Adjungerade tjänstemän är Peter Rosengren, utredare, kultur- och fritidsförvaltningen, Katarina Olsson, stadsantikvarie, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Anette Merkel, lantmäteriingenjör, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie Schönhult, intendent, Regionmuseet och Björn Rosenberg, sakkunnig, fd Skånes hembygdsförbund.

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.